Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Konstrukční inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Diagnostika opotřebení zařízení s rotujícími dílci.

  Pro zajištění bezporuchové funkce strojních zařízení s rotujícími částmi je nezbytná kvalitní diagnostika stupně opotřebení, kvality mazání apod. Úkolem práce bude vypracování a ověření postupu průběžného hodnocení stavu vybraných zařízení s ložisky a převody. Pro včasnou identifikaci vzniku poškození se předpokládá využití kombinace vibračních a akustických postupů diagnostiky.

  Školitel: Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.

 2. Elastohydrodynamické mazání při nedostatečném přísunu maziva

  Návrh a realizace experimentálního zařízení pro studium nedostatečně mazaných elastohydrodynamických kontaktů. Řešení tématu disertační práce zahrnuje konstrukci nového experimentálního zařízení, realizaci experimentů a zobecnění získaných výsledků. Práce by měla objasnit vliv nedostatečného přísunu maziva na rozložení tloušťky mazacího filmu.

  Školitel: Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.

 3. Experimentální studium mechanismu mazání kloubních náhrad

  Problematika kloubních náhrad je úzce spojena se snahami o zvyšování kvality života. Kloubní náhrady představují jedno z nejčastějších invazivních řešení problémů pohybového ústrojí člověka. Z tribologického hlediska je úkolem výzkumu zajistit dostatečné mazání kloubních náhrad. To předpokládá realizaci experimentů zaměřených na studium utváření mazacího filmu při užití syntetických synoviálních tekutin. Výzkum probíhá ve spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice Olomouc, kteří mají zkušenosti s praktickou realizací kloubních náhrad.

  Školitel: Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.

 4. Identifikace časných stádií únavového poškození pomocí metod NDT.

  Úkolem práce je vypracovat a ověřit metodiku identifikace strukturních změn, které nastávají v cyklicky zatěžovaných konstrukcích před vznikem krátkých únavových trhlin. Pozornost bude zaměřena na možnost korelace metody akustické emise, rentgenové difrakce, optických metod a dalších vhodných postupů nedestruktivního zkoušení.

  Školitel: Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.

 5. Konstrukce experimentálního zařízení pro studium tloušťky mazacích filmů za proměnlivého zatížení

  Návrh a realizace experimentálního zařízení pro studium mazacích filmů za proměnlivého zatížení. Využití vysokorychlostní kamery pro záznam barevných interferogramů a stanovení průběhu centrální tloušťky mazacího filmu v závislosti na rychlostech třecích povrchů. Uskutečnění experimentů za podmínek simulujících situace vyskytující se ve valivých ložiscích, ozubených soukolích a pod.

  Školitel: Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D.

 6. Moderní metody technické diagnostiky motorových vozidel

  Akustická holografie v blízkém poli (Near field Acoustic Holography) je označení pro skupinu metod umožňujících rekonstrukci akustických veličin příslušných k objektu ve třírozměrném prostoru na základě měření akustického tlaku ve vhodné rovině. Cílem projektu je aplikace těchto moderních metod do oblasti technické diagnostiky. Záměrem je ověřit možnosti využití této extrémně inovativní a nákladné technologie, zakoupené v rámci projektu NETME.

  Školitel: Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.

 7. Možnosti designérské tvorby v oblasti likvidace a třídění odpadu.

  Cílem práce je stanovení a definice komplexu průvodních aspektů designérské tvorby v oblasti sběru, třídění a likvidace odpadu.

  Školitel: Křenek Ladislav, doc. akad. soch., ArtD.

 8. Nedestruktivní hodnocení kvality technologie vzniku vybraných typů nerozebíratelných spojů.

  Úkolem práce je aplikovat vybrané postupy nedestruktivního zkoušení na hodnocení průběhu technologického procesu a kvality provedení nerozebíratelných spojů. Výsledky práce budou podkladem pro vytvoření profesionálního zařízení pro potřeby průmyslu (zejména automobilového).

  Školitel: Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.

 9. Optimalizace nastavení podvozku sportovního motocyklu

  Při optimalizaci nastavení sportovního motocyklu je běžné využívat stále více virtuálních prostředků, ale nové technologie rovněž zjednodušují měření a ukládání dat. Jejich analýza potom vytváří spolu s pocitem řidiče nezbytnou zpětnou vazbu. Záměrem je využití zkušební stanice s umělou vozovkou a experimentálního vozíku k identifikaci vhodného kriteria, nezbytného pro nalezení optimálního nastavení sportovního podvozku jak z hlediska jízdních vlastností, tak jízdního pohodlí.

  Školitel: Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.

 10. Snižování tření a opotřebení třecích povrchů pomocí nanočástic

  Cílem disertační práce je posouzení možností využití nanočástic při snižování tření a opotřebení třecích povrchů. To předpokládá experimentální ověření chování nanočástic v mazaném kontaktu u modelových i reálných povrchů. K modelování podmínek vyskytujících se v reálných tribologických soustavách bude použit simulátor, ve kterém je tenký mazací film vytvářen ve styku mezi rotujícím skleněným kotoučem a otáčející se ocelovou kuličkou (soudečkem). Tvar mazacího filmu bude stanovován kolorimetrickou interferometrií, měřicí metodou určenou k stanovení a vizualizaci rozložení tloušťky mazacího filmu v bodovém elastohydrodynamickém kontaktu.

  Školitel: Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D.

 11. Studium stability vlastností MR kapalin v dlouhodobém provozu

  Mnoho vědeckých publikací se v poslední době věnovalo aplikaci magnetoreologických kapalin v konstrukci hydraulických tlumičů odpružení. Tyto kapaliny však kromě nesporných výhod, mají poměrně málo zmiňované nevýhody. Cílem studia je nalézt a popsat tato slabá místa při dlouhodobém provozování. Součástí projektu bude i pokračování ve vývoji originální koncepce MR reometru.

  Školitel: Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.

 12. Vizualizace Hertzova kontaktu reálných povrchů

  Návrh a realizace optické měřicí metody, která umožní určit velikost reálné stykové plochy suchého Hertzova kontaktu dvou těles. Užití numerické simulace pro stanovení velikosti lokálních elastických, resp. elasticko plastických deformací povrchů a fluktuace kontaktního tlaku. Etapy řešení . úprava experimentálního zařízení . návrh a realizace měřicí metody . experimenty na různých kontaktních tělesech a při různých kontaktních tlacích . numerické simulace deformace a tlaku

  Školitel: Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.

 13. Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů

  Stanovení a definice designérských a semiologických aspektů tvorby a užití piktografických a ideografických systémů se zacílením na oblast provozní grafiky, tj. řešení vizuálních informačních systémů u ovladačů a sdělovačů a v souvislosti s tím vytvoření inovativního designu takovéhoto systému zaměřeného na konkrétní segment provozní grafiky.

  Školitel: Rajlich Jan, doc. Ing. arch.

 14. Vývoj magnetoreologického tlumiče odpružení pro motocykl

  Moderním trendem v konstrukci automobilových i motocyklových hydraulických tlumičů odpružení je využití MR kapalin. Záměrem doktorského projektu je zhodnocení značných výzkumných zkušeností výzkumné skupiny s těmito kapalinami a aplikovat je na inovativní konstrukci tlumiče odpružení. Cílem studia je využití poznatků v této oblasti na vývoj semiaktivně řízeného tlumení závěsů kol motocyklu, včetně vytvoření virtuálního i fyzického prototypu.

  Školitel: Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.

 15. Výzkum a vývoj optimalizačních metod v konstrukci zemědělských strojů

  Disertační projekt je zaměřen na vývoj nových optimalizačních metod a postupů pro určení vstupních dat, které umožní vývoj nových konstrukcí zemědělských strojů. Jeho řešení usnadní současně i optimalizaci již vyvinutých strojů v oblasti zlepšení jejich konstrukčních a provozních parametrů. Tím se sníží výrobní náklady i náklady na jejich vývoj.

  Školitel: Černý Michal, doc. Ing., CSc.

 16. Zpracování a kategorizace rozsáhlých datových souborů.

  Při průmyslové aplikaci nejmodernějších analyzátorů akustické emise jsou snímány velmi rozsáhlé datové soubory. Úkolem doktorského studia je navrhnout a ověřit postupy pro výběr a separování dat, které odpovídají sledovaným změnám a které umožní odfiltrovat rušivé vlivy a optimalizovat velikost zpracovávaných souborů bez ztráty jejich informační hodnoty.

  Školitel: Mazal Pavel, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.