Detail oboru

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2011/2012

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 3 roky

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Architektonická typologie z městotvorného hlediska

  Na přelomu 60. a 70. let se italští neoracionalisté počali zabývat typologií budov nikoliv z provozního nýbrž z městotvorného hlediska. Cílem právě je zjistit, jak jsou parametry ustavené v "klasickém" italském prostředí aplikovatelné v našem "středoevropském" prostoru a dle něho korigovat příp. vyvinout jemu přeměněnou architektonickou typologii.

  Školitel: Pelčák Petr, prof. Ing. arch.

 2. Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěných územích

  V poslední době se lze stále častěji setkat se snahou o hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí. Předmětem doktorském práce je účelné zakomponování těchto míst do veřejných prostorů měst a obcí, což představuje řešit je v souvislostech pro konkrétní situaci.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.

 3. Proměny veřejných prostranství v Brně

  Přestože některá brněnská náměstí, parky a ulice prodělaly v posledních letech řadu pozitivních změn, není stále plně využit jejich potenciál pro zvýšení atraktivity města.

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 4. Strategie a taktiky urbánního rozvoje venkovských sídel

  Současné proměny a živelná urbanizace venkovského osídlení ohrožují kvalitu a kulturní potenciál venkovského území. Téma je zaměřeno na koncepční strategie a taktiky, které akceptují společenské a ekonomické požadavky při udržení kontinuity lokálních i regionálních rysů venkovského osídlení, kulturní kontinuity a kvality prostředí v návaznosti na produkční i mimo produkční funkce krajiny.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 5. Technická infrastruktura ve veřejných prostorách města

  Technická infrastruktura je nedílnou součástí urbanizovaných území a zajišťuje všechna potřebná média pro život ve městech a obcích. Jsou to nejen rozvodné sítě, ale také technické objekty a úkolem doktorské práce je vhodně navrhnout začlenění technické infrastruktury do urbanizovaných území.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.

 6. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti ?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 7. Vodní toky a plochy v urbanizovaných územích

  V mnoha městech a obcích se nachází vodní toky a plochy, které dotváří obraz města. Úkolem architektů je využít jejich potenciálu a zapracovat je do řešených území formou úpravy nábřeží, vytvořením rekreačních i případně retenčních ploch, což je i úkolem doktorské práce.

  Školitel: Lhotáková Zdenka, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D01Metodika vědecké prácecs3PovinnýzkP - 39ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs3PovinnýzkP - 39ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie a vývoj architekturycs3PovinnýzkP - 39ano
DU2Prognózování, plánování a řízení urbanistického rozvojecs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU4Rozvoj a koordinace technické infrastrukturycs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DU5Koncepce rozvoje městcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU8Počítačová podpora v urbanistické tvorběcs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
DU6Problémy městských centercs3Povinně volitelnýzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs3Povinnýzk - 4ano