Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2019/2020Zaměření: Oceňování majetku

Program: Soudní inženýrství (kombinovaná forma)

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza environmentálních vlivů ovlivňující cenu nemovitostí

  Vedle vlivů, které ovlivňují cenu majetku, jako je např. lokalita, místo, kde se nemovitost nachází a s tím spojené vlivy jako je občanská vybavenost a dostupnost, zhodnocení přítomnosti konfliktních skupin a tím spojená bezpečnost a úroveň života v dané lokalitě, kvalita stavebních prací, vybavení, designové řešení nemovitosti, historická hodnota, velikost nemovitosti a náležícího pozemku, hraje rovněž velmi významnou roli i environmentální vlivy (např. emise, hluk, oblasti se zvláštním režimem ochrany apod.). Cílem dizertační práce je analýza a následné ocenění environmentálních vlivů, které mohou výrazně ovlivnit výslednou cenu nemovitostí, vč. návrhu metodologie postupu při oceňování nehmotného majetku.

  Školitel: Schüllerová Barbora, Ing., Ph.D.

 2. Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku

  Změny podnebí na území ČR se projevují nárůstem extrémních stavů počasí. Ovšem mimořádné stav počasí jsou mimo jiné příčinou významných škod na majetku. Příkladem jsou výskyty vichřic, krupobití, intenzivních dešťů, povodní, sucha, mimořádně nízkých, ale také vysokých teplot vzduchu apod. Některé z uvedených extrémů počasí představují bezpečnostní rizika pro celé území ČR. Pro účinnou ochranu majetku je nutné znát projevy našeho podnebí, trendy jednotlivých meteorologických prvků, četnosti extrémních projevů apod. Přesto, že jsou známy výsledky analýz vývoje počasí a výstupy z klimatologických modelů, není jim z hlediska škod na majetku věnována větší pozornost. Obsahem studia (doktorské práce) budou analýzy škod, které byly způsobeny extrémy počasí. Na základy statistických analýz našeho podnebí z dlouhodobého hlediska a dynamiky výskytu extrémů počasí bude vyhodnocen potenciál možných škod na majetku i z hlediska odhadu do budoucna.

  Školitel: Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.

 3. Systémový přístup k oceňování osobních motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování osobních motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stavu vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňují rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 4. Systémový přístup k oceňování užitkových motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování užitkových motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stav vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňující rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 5. Vyhodnocení vlivu turistiky na tržní hodnotu nemovitých věcí v ČR

  V posledních letech se turistika stává i v ČR velmi rozvíjejícím se odvětvím a v některých lokalitách má zásadní vliv na hodnoty nemovitých věcí. Některé lokality, zejména menší obce, se vylidňují, ale naopak v nich rostou rekreační a ubytovací zařízení. Vliv těchto skutečností na tržní hodnotu nebyl zcela kvalitně zmapován a pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by tento vliv dokázali zhodnotit. Na realitním trhu se sleduje vliv turistiky zejména na tržní hodnotu rekreačních objektů nebo na hodnotu ubytovacích zařízení. Zde je zřejmé, že hodnota těchto nemovitých věcí bude vyšší. Již méně se sleduje tento vliv u jiných typů nemovitých věcí, kde může být vliv i opačný. Cílem práce bude pomocí statistických analýz vyhodnotit vliv množství turistů v lokalitě na ceny jednotlivých druhů nemovitých věcí.

  Školitel: Klika Pavel, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0zimníPovinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0zimníPovinnýdrzkano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0letníPovinnýkolano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0letníPovinnýdrzkano
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0letníPovinnýkolano
DSD13Architektura a urbanismus při oceňování stavebcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD03Obecné zásady oceňování majetkucs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD11Psychologie a socilogie v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0zimníPovinnýkolano
DSE05Speciální metodika soudního inženýrství - oceňování nemovitého majetkucs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0letníPovinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0celoročníPovinnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0zimníPovinnýkolano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0letníPovinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0zimníPovinnýkolano