Detail oboru

Company Management and Economics

FPZkratka: DSP-ŘEP-EAk. rok: 2019/2020

Program: Economics and Management

Délka studia: 4 roky

Poplatek za studium: 2000 EUR/ročně pro studenty z EU, 9000 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Digitální mindset jako nástroj úspěšného řízení transformačního procesu

  "Digitální mindset" neznamená jen schopnost používání moderních technologií. Hlavním cílem disertační práce bude identifikace a popis obsahu složek digitálního myšlení umožňující využití moderních technologií. Lidé s "digitálním myšlením" sehrávají klíčovou roli v transformačních procesech v éře digitalizace

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 2. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu aplikace kvantitativního přístupu při řízení firem a na návrh modelů sloužících jako nástroj pro podporu manažerského rozhodování

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 3. Makroekonomické a institucionální determinanty interkonexe trhů rizikového a rozvojového kapitálu v zemích Visegrádu

  Výzkum je zaměřen na zkoumání interkonexí mezi nejdůležitějšími evropskými trhy rizikového a rozvojového kapitálu a rozvíjejícími se trhy v podmínkách zemí Visegrádu. Identifikace vztahů mezi trhy a analýza změn v síle jejich závislostí jsou nezbytné z hlediska efektivní hospodářské politiky

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 4. Manažerské podmínky pro zavádění automatizace v průmyslové výrobě

  Analýza vybraných průmyslových podniků, jejich inovačních aktivit a návrh modelu řízení firmy v podmínkách P 4.0.

  Školitel: Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA

 5. Marketingové řízení podniků vycházející z koncepce udržitelnosti

  Udržitelný rozvoj je oblast, jenž v současnosti více a více ovlivňuje chování podniků na cílových trzích. Práce by měla zmapovat nejnovější teoretické poznatky ve využívání této koncepce v marketingovém řízení obchodního podnikání s cílem rozpracovat možné přístupy do oblasti tzv. zeleného marketingu

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 6. Oceňování investic (vybrané aspekty)

  Téma doktorské disertační práce je možno po dohodě zaměřit na libovolné aspekty oceňování investic do různých tříd aktiv (akcie, nemovitosti, dluhové cenné papíry). Teoreticky a prakticky je možno analyzovat i investice do alternativních tříd aktiv (umění, sběratelské potřeby, vzácné kovy, hedgové fondy, venture capital investice atd.).

  Školitel: Krabec Tomáš, doc. Ing., Ph.D., MBA

 7. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 8. Volba účetní politiky podniku podle IFRS a jeji vliv na relevantnost účetních informací

  Okem standardního účetního zobrazení poskytují IFRS také možnost uplatnit přípustné alternativy a také i profesionelní úsudek. Práce se věnuje vzorům ktoré při jejich výběru uplatňují podniky a také jejich vlivu na relevantnost účetnictví

  Školitel: Tumpach Miloš, prof. Ing., Ph.D.

 9. Využití soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku

  Využití soft computingu a její aplikace jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
mvpDEMethodology of Scientific Worken0PovinnýdrzkS - 20ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
merDEModern methods in economic decision-makingen0PovinnýdrzkS - 20ano
tevDETheory of Economic Sciencesen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
tevDETheory of Economic Sciencesen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RtmDETheory of Managementen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RtmDETheory of Managementen0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RplsDEProduction and Logistic Systemsen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RplsDEProduction and Logistic Systemsen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RtmarDETheory of Marketingen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RtmarDETheory of Marketingen0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 RplsDE, RtmarDE
PV2 1 RplsDE, RtmarDE