Detail oboru

Advanced Materials

CEITEC VUTZkratka: AMAk. rok: 2017/2018

Program: Advanced Materials and Nanosciences

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.2011Akreditace do:

Profil

The programme of Advanced materials will be focussed on advanced (functional and structural gradient, nanostructural and smart) ceramic materials, polymers, metals and composites. Basic research will be focussed on advanced methods of synthesis (or preparing) of advanced materials and multifunctional composites with polymeric, ceramic, silicate or metallic matrixes, characterization of their structures on various dimensional scales and quantifying structure-property-function relationships on the various structural levels. Combined research in the field of advanced ceramic materials, polymeric composites and metallic composites will be focussed on applications in medicine, electrical engineering, power engineering, engineering, chemistry and building engineering.

Vstupní požadavky

http://www.ceitec.vutbr.cz/en/students/admission

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Biokeramické kompozity a skafoldy a jejich 3D-tisk metodou LCM

  Téma disertace se funkčně gradientních kompozitů a skafoldů na bázi vícefázových Ca-fosfátů. Bude studována syntéza, složení, morfologie a vlastností nanočástic vícefázových Ca-fosfátů, nestechiometrických Ca-fosfátů a Ca-fosfátů substituovaných biogenními prvky a jejich aplikace při vyvoji biokompozitů a skafoldů s hierarchickou nebo funkčně gradientní strukturou podporující osteoindukci kostních buněk. Gradientní nebo hierarchická struktura biokeramických kompozitů a skafoldů bude vytvářena 3D-tiskem novou 3D-fotolitografickou metodou (LCM- Lithography-based Ceramic Manufacturing) na zařízení CeraFab 7500 firmy Lithoz GmbH. Bude hodnocena struktura a mechanické a biochemické vlastnosti vytištěných biokompozitů a skafoldů a interakce skafoldů s kostními buňkami a tkáněmi.

  Školitel: Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.

 2. Depozice hierarchických struktur inspirovaných přírodou

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

 3. Fázová stabilita a magnetismus tenkých povrchových vrstev v binárních slitinách Fe, Co, Pd a Pt

  Magnetické vrstvy na bázi FePd, FePt, CoPt, apod. jsou předmětem výzkumu pro jejich potenciální využití v paměťových médiích s ultra vysokou hustotou záznamu dat. Cílem studia bude vymezit teoretickou oblast stability krystalů vybraných binárních slitin. Student vymodeluje vybrané krystaly pomocí některého z dostupných ab initio programů a podrobí je simulovaným deformacím. Přitom budou studovány zejména magnetické fázové přechody. Výsledky výpočtů budou srovnány s dostupnými experimentálními daty pro tenké vrstvy.

  Školitel: Černý Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.

 4. Fotoelektrochemické štěpení vody a organických látek

  Téma práce se týká fotoelektrochemického štěpení vody a organických látek (alifatické alkoholy, aldehydy,atd.) ve viditelné oblasti spektra. Experimentální práce se bude zabývat syntézou fotokatalyticky aktivních anorganických polovodičů a jejich modifikací (např. uhlíkatými fázemi), přípravou stabilních koloidních prekurzorů pro depozici fotoaktivních vrstev, přípravou fotoelektrod a fotoelektrochemických cel (reaktorů) a měření fotoelektrických parametrů fotoelektrochemických cel a fotokatalytické účinnosti fotoreaktorů. Disertační práce bude také zaměřena na studium struktury připravených fotokatalyticky aktivních systémů a jejich interpetaci vhodnými strukturními modely a na konstrukční řešení fotoelektrokatalytických reaktorů s cílem dosáhnout maximální účinnost při transformacích reaktantů a produkci vodíku.

  Školitel: Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.

 5. Funkční nanokompozitní laky

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

 6. Heterogenní katalytická transformace organických látek a produkce vodíku

  Disertační práce se bude zabývat transformací organických látek a produkcí vodíku pomocí anorganických ( zejména oxidových) heterogenních katalyzátorů s perovskitovou, spinelovou nebo zeolitovou strukturou. Experimentální část práce se bude zabývat syntézou katalyticky aktivních nanočástic, přípravou stabilních koloidních prekurzorů a přípravou katalyticky aktivních vrstev na inertních (keramických) nosičích depozičními metodami. Kinetika heterogenně katalyzovaných transformací organických reaktantů (alkoholů, uhlovodíků) v plynné fázi bude studována na zařízení CATLAB (Hiden, UK). Významnou část disertační práce bude představovat studium nanostruktury katalyticky aktivních systémů a interpretace strukturních modelů ve vztahu k dlouhodobé katalytické aktivitě s cílem dosáhnout maximální účinnost při přeměně organických reaktantů a produkci vodíku.

  Školitel: Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.

 7. Hydrogelové hybridní sítě z biodegradabilních kopolymerů pro medicínské aplikace

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.

 8. Keramické vysokoteplotní palivové články a elektrochemické reaktory

  Disertační práce je zaměřena na studium keramických vysokoteplotních palivových článků a elektrochemických reaktorů využívajících jako paliva nebo reaktanty organické látky (uhlovodíky, alifatické alkoholy, apod.). Experimentální část práce se bude zabývat syntézou nanočástic a koloidních prekurzorů pro přípravu keramických vysokoteplotních elektrolytů, anod a katod a přípravou komponent palivových článků a elektrochemických reaktorů (elektrolytů, elektrod,..). Pro měření elektrických parametrů palivových článků a elektrochemických parametrů elektrochemických reaktorů bude použito zařízení fy FulCellmaterials pro testování palivových článků, kombinované s vysokoteplotní impedanční spektroskopií a hmotnostní spektrometrií. Hlavním cílem disertační práce jsou nové elektrokeramické materiály umožňující snížit pracovní teplotu palivových článků a dosáhnout maximální elektrochemickou účinnost.

  Školitel: Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.

 9. Koloidní zpracování nanometrových keramických částic

  The subject of the PhD study is focused on shaping and consolidation of nanoceramic oxide particles. The main task of the student will contain a study of bulk colloidal ceramics processing using ceramic particles with size below 100 nm via colloidal shaping methods. The research will concern primarily with methods of direct consolidation of ceramic particles. A common difficulty of all these methods lies in the preparation of a stable concentrated suspension of nanoparticles with appropriate viscosity. The solution of the problem assumes understanding and utilization of colloidal chemistry and rheology of ceramic suspensions.

  Školitel: Trunec Martin, prof. Ing., Dr.

 10. Lehké polyolefinické materiály s rázovou odolností řízen na nano-škále

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

 11. Lokální organizace mikrostruktury pomocí rychlého slinování

  Vývoj v oblasti pokročilých keramických materiálů je zaměřen na pochopení mechanických vlastností a na zlepšení jejich pevnosti, houževnatosti a odolnosti vůči poškození. Design mikrostruktury je klíčovým nástrojem pro tento výzkum, avšak lokalizovaná kontrola mikrostruktury je omezena možností lokalizované změny hustoty nebo chemického složení. Cílem tohoto Ph.D. studia je výzkum možností lokalizované aplikace velmi rychlého ohřevu k lokalizovanému designu mikrostruktury. Navrhovaný výzkum je zaměřen zejména na přenos energie zářením a novým možnostem při kontrole mikrostruktury. Budoucí oblast aplikací je zejména ve vývoji keramických materiálů s unikátní mikrostrukturou a lepšími mechanickými vlastnostmi.

  Školitel: Salamon David, doc. Ing., Ph.D.

 12. Lomová mechanika koncentrátorů napětí v kompozitních materiálech

  Kompozitní materiály dosahují vynikajících vlastností díky vhodnému spojení dvou různých materiálů. Ostré rozhraní materiálů však může vést k degradaci těchto vynikajících vlastností. Podmínky vzniku trhlin v místech ostrých tvarových a materiálových změn budou stanovovány a vyhodnocovány pomocí postupů zobecněné lomové mechaniky.

  Školitel: Klusák Jan, doc. Ing., Ph.D.

 13. Maloprůměrové cévní náhrady z biodegradabilních polyuretanů

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.

 14. Mechanická stabilita a pevnost krystalů pevných látek z prvních principů

  Cílem práce je vymezit oblast mechanické stability vybraných krystalů za podmínek trojosého neisotropního zatížení. K tomuto účelu budou spočítána fononová spektra vybraných krystalů v jejich základních i deformovaných stavech. K výpočtu spekter budou použity silové konstanty spočtené programem VASP.

  Školitel: Černý Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.

 15. Mechanismy poškození niklových superslitin

  Studium poškození materiálech určených pro vysoké teploty s cílem zvýšit jejich únavovou a creepovou životnost a zvýšit tak energetickou účinnost strojů a zařízení v oblasti letectví a energetiky. Využít náročných experimentálních technik jako jsou elektrohydraulické počítačem řízené stroje a moderní analytické metody (FESEM, EBSD FIB, TEM a jiné) a studovat chování niklových superslitin v podmínkách blízkých provozním. Analyzovat hlavní poškozující mechanismy při izothermické vysokoteplotní únavě, v interakci s creepem (prodlevy v cyklu) a při termomechanické únavě a využít je pro reálnou predikci provozní životnosti.

  Školitel: Polák Jaroslav, prof. RNDr., DrSc.

 16. Modelování závislosti měřených elektrických a elektrochemických vlastností materiálu na reálných rozměrech studovaných vzorků

  V práci se student seznámí s problematikou elektrických a elektrochemických měření (zejména impedance, proudové a napěťové rozdělení na elektrodách, a toky materiálů v elektrochemických článcích). Student se současně seznámí s principy počítačového modelování "Finite Elements Modelling" s použitím komerčního softwaru. Výpočetní výzkum povede k objasnění správných postupů při praktických měřeních, k návrhům možných nových praktických geometrií a ke zpětným vazbám se spolupracovníky, kteří vyvíjejí funkční vzory zařízení.

  Školitel: Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.

 17. Modifikace syntetických hydrogelů biologicky aktivními látkami

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.

 18. Nanokompozity s hydrogelovou matricí pro medicínské aplikace

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

 19. Nanostrukturní biokompozity s hierarchickou strukturou

  Tématem disertační práce je studium polymer/anorganických biomateriálů s hierarchickou kompozitní strukturou složenou z nanovláknité a nanočásticové komponenty. Nanovláknité polymerní komponenty budou připraveny metodami elektrospinování nebo odstředivého zvlákňování, anorganické bioaktivní nanočástice ultrazvukovou nebo mikrovlnnou syntézou. Bude studována příprava hierarchických struktur (biokompozitů) templátovými metodami a 3D-tiskem. Bude hodnocena struktura, mechanické a biochemické vlastnosti biokompozitů a jejich interakce s kostními buňkami a tkáněmi.

  Školitel: Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.

 20. Nosiče buněk připravené chemickou modifikací polysacharidů

  Cílem dizertační práce bude připravit 3D nosiče za použití chitinu/chitosanu a jejich nových derivátů (s různými alkylovými řetězci) a kolagenu. Nové deriváty chitinu/chitosanu budou použity jako matrice pro různá anorganická plniva (hydroxyapatit, oxidy železa). Fyzikálně-chemické interakce nových nanokompozitů budou charakterizovány různými metodami (FTIR-TGA, NMR, XRD, SEM, TEM). Antibakteriální a hojivé vlastnosti společně s cytotoxicitou a histologickou studií nového 3D bionosiče budou analyzovány a vyhodnoceny.

  Školitel: Abdellatif Abdelmohsan, Dr., Ph.D.

 21. Obrobitelná keramika pro 3D frézování

  Tématem dizertační práce je vývoj technologických postupů zcela unikátní výroby keramických prototypů a malých sérií složitých keramických dílů pomocí technologie 3D obrábění. Dizertační práce je proto zaměřena na výzkum polotovarů pokročilé keramiky pro 3D obrábění na bázi oxidů zirkoničitého, hlinitého, fosforečnanů vápenatých a dalších keramik pro dentální a konstrukční aplikace a perspektivně i pro individuálně tvarované chirurgické implantáty. Polotovary budou připraveny jak pro hutné keramické díly, tak i pro tělesa z keramické pěny. Pro výrobu velkých a složitých dílů budou vyvinuty tvarové obrobitelné polotovary zajišťující spolehlivou a ekonomickou přípravu těchto dílů. Polotovary budou zpracovány pomocí CAD/CAM technologie s využitím CNC frézování.

  Školitel: Trunec Martin, prof. Ing., Dr.

 22. Optické a elektrochemické monitorování stavu nabití průtokových elektrochemických zdrojů energie

  V práci se student seznámí se současnou problematikou uchovávání energie v elektrochemických průtokových redoxních článcích a monitorování míry jejich stavu nabití. Výzkum povede k návrhu a vývoji metod, které lze použít na průběžné monitorování stavu nabití. Dva základní principy budou využity: jednak optické sledování u těch systémů, kde se spektrum zabarvení mění v důsledku stavu nabití, a jednak měření elektrochemických vlastností v případech ostatních.

  Školitel: Vanýsek Petr, prof. RNDr., CSc.

 23. Optimalizace biomechanických vlastností kompozitních resorbovatelných cementů pro regeneraci kostí

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.

 24. Optimalizace mikrostruktury pokročilých keramických materiálů využitím konvenčních a nekonvenčních slinovacích metod

  Hlavním cílem disertační práce bude optimalizace mikrostruktury pokročilých keramických materiálů správnou volbou podmínek slinovacího procesu. Různé metody slinování (konvenční slinování, slinování vysokými rychlostmi ohřevu a nekonvenční slinování jako Spark Plasma Sintering, Hot Isostatic Pressing atd.) budou studovány a porovnávány s cílem najít nejvhodnější postup přípravy keramických materiálů s optimalizovanou mikrostrukturou, a z toho plynoucími zlepšenými strukturními a funkčními vlastnostmi. Součástí práce bude i studium přenosu energie v různých experimentálních podmínkách a jeho vliv na mechanismy transportu hmoty v polykrystalických keramických materiálech. Výsledkem by mělo být ucelené know –how procesu vysokoteplotního zpracování keramických materiálů cílené na optimalizaci jejich mikrostruktury s vazbou na požadované vlastnosti produktů. Práce bude podpořena běžícími projekty školitele jako např. „Utilization of theoretical and experimental approaches to sintering for tailoring the microstructure and properties of advanced ceramic materials“, „Physical activation of ceramic particles surface towards improved fine-grained advanced ceramics“, nebo „Transparent Alumina for Energy Saving Light Sources”.

  Školitel: Maca Karel, prof. RNDr., Dr.

 25. Organokřemičitá pojiva nanočástic

  Studium přípravy a vlastností organokřemičitých oligomerních kondenzátů vycházejících z různých typů alkylalkoxysilanů. Využití těchto materiálů pro dispergaci, mletí a stabilizaci nanočásticových disperzních soustav. Využití pro přípravu tiskových formulací a tisku tenkých vrstev pro tištěné funkcionality.

  Školitel: Veselý Michal, prof. Ing., CSc.

 26. Pokročilé keramické materiály a kompozity s kombinací funkčních vlastností.

  Vývoj v oblasti pokročilých keramických materiálů směřuje k tzv. multifunkčním materiálům s vhodnou kombinací vynikajících mechanických, optických, elektrických nebo magnetických vlastností. Design takových materiálů zahrnuje výběr vstupních práškových prekurzorů a pokročilé metody jejich tvarování a slinování vedoucí k požadovaným, většinou heterogenním, mikrostrukturám. Cílem dizertační práce bude využití moderních postupů keramické technologie (plasmová aktivace prekurzorů, suché i mokré tvarovací metody, slinování s nebo bez využití tlaku) k přípravě multifunkčních keramických materiálů a kompozitů včetně hodnocení jejich vlastností s vazbou na možné aplikace. Práce bude podpořena běžícími projekty školitele jako např. „Utilization of theoretical and experimental approaches to sintering for tailoring the microstructure and properties of advanced ceramic materials“, „Physical activation of ceramic particles surface towards improved fine-grained advanced ceramics“, nebo „Transparent Alumina for Energy Saving Light Sources”.

  Školitel: Maca Karel, prof. RNDr., Dr.

 27. Polyolefiny s řízenou dobou života

  Schopnost plastu plnit svoji funkci při reálné aplikaci je prvořadým předpokladem jeho úspěšnosti. V posledních několika dekádách je však stejně často věnována výzkumná pozornost také jeho schopnosti dezintegrovat se po skončení svého použití. Přestože již existují komerčně dostupné polymery s omezenou dobou života a odbouratelné biologicky (kyselina polymléčná PLA, polyhydroxyalkanoáty PHA) jsou jejich cena a vlastnosti stále ještě neporovnatelné s polyolefiny, které patří k nejlevnějším a nejvyráběnějším polymerům vůbec (HDPE, LDPE, LLDPE, isotaktický polypropylen (iPP) a jeho kopolymery). Náplní disertační práce by měl být výzkum komplexních prodegradačních systémů pro vybrané polyolefiny, u nichž by se dala životnost účinně regulovat cestou řízeného uvolňování prodegradantu ze zdrojových mikro-/nano- heterogenních domén uvnitř polymerní matrice, aktivací prodegradantu vnějším zásahem, např. expozicí záření o vhodné vlnové délce nebo deaktivací existujícího stabilizačního systému již přítomného v polymeru

  Školitel: Tocháček Jiří, doc. RNDr., CSc.

 28. Prostorové uspořádání nanočástic v blokových kopolymerech

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

 29. Prvoprincipielní modelování kovových nanokompozitů

  Jedním z nejzajímavějších typů kovových nanokompozitů jsou tzv. superslitiny tvořené dvěma různými fázemi koherentně sdílejícími na úrovni desítek a stovek nanometrů společnou krystalovou mřížku. Vykazují celou řadu vynikajících mechanických vlastností. Vedle již existujících tříd těchto materiálů, kterými jsou např. superslitiny na bázi niklu či kobaltu, se jako velice perspektivní ukazují být také ferritické materiály obsahující jako základ prvky Fe a Al. Tématem dizertační práce bude teoretické studium Fe-Al superslitin pomocí kvantově-mechanických metod a návrh jejich nových chemických složení.

  Školitel: Friák Martin, Mgr., Ph.D.

 30. Příprava keramických a kompozitních vláken metodou elektrostatického zvlákňování

  Cílem práce bude příprava a charakterizace keramických a kompozitních vláken metodou elektrostatického zvlákňování pro elektrické a elektrochemické aplikace.

  Školitel: Částková Klára, doc. Ing., Ph.D.

 31. Studium 3D-tisku pokročilých keramických materiálů koloidní LCM metodou

  Práce je zaměřena na studium 3D-tisku pokročilých keramických materiálů novou 3D-fotolitografickou metodou (LCM- Lithography-based Ceramic Manufacturing) na zařízení CeraFab 7500 firmy Lithoz GmbH. Práce se bude zabývat přípravou a studiem stabilních koloidních homogenních disperzí obsahujících světlocitlivý polymer a keramické plnivo s cílem získat disperze vhodné pro 3D-tisk objektů komplikovaných tvarů z pokročilých oxidových keramik. Doktorand se bude zabývat teoretickým studiem problematiky a experimentálním studiem koloidních vlastností polymer-keramických disperzí, chováním disperzí při 3D-tisku a při slinování tištěných objektů a evaluací fyzikálních, mechanických a chemických vlastností vytištěných keramik ve vztahu ke struktuře keramiky a podmínkám technologického procesu.

  Školitel: Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.

 32. Tvarování biokeramických materiálů na mikro úrovni

  Výzkum o oblasti biokeramických materiálů je velmi dynamický a je zaměřen také na aplikace v oblasti individuálních podpůrných struktur. Hlavními mikrostrukturními parametry těchto produktů jsou celková pórovitost, tvar pórů a vnitřních kanálků. Tyto strukturní proměnné musí reflektovat požadavky na odpovídající mechanické a biologické vlastnosti. Cílem tohoto Ph.D. studia je design mikrostruktury keramických materiálů pomocí cíleného tvarování kombinací procesních metod jako jsou „ice-templating“, „microtemplating“ a suspenzní lití. Hlavními sledovanými vlastnostmi jsou porozita a architektura mikrokanálků uvnitř podpůrných struktur se zaměřením na oblast kostních náhrad a anorganických buněčných navigátorů.

  Školitel: Salamon David, doc. Ing., Ph.D.

 33. Vlastnosti a chování pokročilých materiálů v oblasti velmi vysokocyklové únavy

  Speciální inženýrské a bio-mechanické aplikace vyžadují použití pokročilých materiálů. Vzhledem k jejich ceně a účelu použití je nutné zajistit dostatečnou únosnost komponent z nich vyrobených po celou dobu životnosti. Z hlediska únavy materiálů je často v aplikacích překročen počet 107 cyklů. Materiály pro tyto speciální aplikace budou testovány v režimu velmi vysokocyklové únavy, tedy od 106 do 1010 cyklů. Numerické simulace MKP budou použity pro návrh vzorků, zkoušky proběhnou na ultrazvukovém zkušebním stroji, mechanismy porušování budou zkoumány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.

  Školitel: Klusák Jan, doc. Ing., Ph.D.

 34. Vliv barvení skafoldů a buněk na jejich 3D zobrazení pomocí nanoCT

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.

 35. Vliv enkapsulace proteinů na jejich kontrolované uvolňování akcelerující regeneraci poškozené tkáně

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Vojtová Lucy, doc. Ing., Ph.D.

 36. Vliv přítomnosti nanoplniva na fyzikální chování a účinnost stabilizačního systému v polymeru

  Účinnost stabilizátorů (antioxidantů) v polymerní matrici je dána nejen jejich chemickou strukturou umožňující reakce s intermediáty oxidační degradace, ale také schopností se v polymerní matrici účinně pohybovat a odolávat vlivům okolního prostředí, které mohou jejich hladinu v polymeru výrazným způsobem snížit. Fyzikální chování stabilizátoru v polymerní matrici má zásadní vliv na jeho stabilizační účinnost. Přítomnost modifikujícího nanočásticového plniva, které již v nízkých hladinách účinně ovlivňuje chování řetězců makromolekul a následně mění fyzikální vlastnosti matrice polymeru svou přítomností ovlivňuje i chování a účinnost stabilizačního systému. Výzkum vlivů přítomnosti a vlastností nanoplniva na chování a funkci jednotlivých skupin polymerních stabilizátorů (procesní, dlouhodobé, UV) v závislosti na chemické struktuře by měl být náplní této disertační práce.

  Školitel: Tocháček Jiří, doc. RNDr., CSc.

 37. Vliv samouspořádání struktury hydrogelu na jeho deformační vlastnosti

  Samouspořádání má významný vliv na vlastnosti hydrogelů. Tento vliv není v literatuře detailně popsán. Úkolem doktoranda bude zmapovat v literatuře různé mechanismy samouspořádání, které se pozorují u hydrogelů. Vybrané mechanismy budou modelování pomocí molekulární dynamiky. Pomocí modelu se bude analyzovat transformace samouspořádaných strukturních elementů. Bude se zjišťovat, jaký vliv mají jednotlivé struktury na deformační vlastnosti.

  Školitel: Žídek Jan, Mgr., Ph.D.

 38. Vliv typu nanočástic, teploty, rychlosti deformace a podmínek přípravy na nelineární deformační odezvu polymerních skel v okolí Tg

  For detailed info please contact the supervisor.

  Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.

 39. Zbytková životnost součástí s reziduálním napětím

  Cílem disertační práce je stanovení způsobu šíření trhliny v tělesech (součástech) obsahujících reziduální napětí vzniklé při výrobě. Doktorand přispěje k bližšímu porozumění procesu porušování těles za působení reziduálních napětí, ke zpřesnění používaných metodik odhadu zbytkové životnosti a k bezpečnějšímu provozu studovaných součástí. K nezbytným numerickým výpočtům bude využit MKP systém Ansys a matematický software Matlab.

  Školitel: Náhlík Luboš, doc. Ing., Ph.D.

 40. 3D tisk keramických částic

  Study of selective ceramic nanoparticles linking by photopolymer composition for ceramic prototypes manufacturing on special 3D printer (Lithography based Ceramic Manufacturing). The photochemical processes of photopolymer crosslinking initialised by UV light will be studied. This photochemical reactions leads to selective connections of nanoparticles to patterned ceramic layers or 3D ceramic body. The physical and chemical properties of prepared ceramic layers will be studied.

  Školitel: Veselý Michal, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.