Detail oboru

Realizace staveb

FASTZkratka: RAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil oboru

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Realizace staveb navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Je určen především pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství. Je zaměřen především na získání teoretických a praktických znalostí a činností pro optimální řízení přípravy a realizace staveb v tuzemsku i v zahraničí. Důraz je kladen na rozvoj a poznání exaktních metod při řešení inženýrských úloh stavebně technologického projektování, realizace staveb a příslušných ekonomických aspektů, a také na využívání nejnovějších programů výpočetní techniky pro řešení inženýrských úloh při přípravě a realizaci staveb.
Během studia získává posluchač znalosti v teoretických a inženýrských předmětech, které tvoří širší základ oboru a dále speciální znalosti odpovídající zaměření studia. Osvojuje si nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Významnou částí studia je i rozšířená výuka cizích jazyků. Přínosem pro teoretické a praktické poznání způsobů moderního řízení výstavby je desetitýdenní odborná praxe vykonaná v průběhu druhého semestru v reálu staveb u významných stavebních společností. To umožňuje rychlé ověření a uplatnění získaných znalostí studenta v praxi, podstatné zkrácení jeho adaptačního období při vstupu do zaměstnání a vytváří také předpoklady ke kariérnímu postupu do manažerských funkcí.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Realizace staveb má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Tyto znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Jde zejména o znalosti z oblastí stavebních technologií a způsobů výstavby objektů, managementu realizace staveb, projektového řízení ve výstavbě, ekonomiky a ekonomických nástrojů řízení stavební výroby, stavebního práva, řízení kvality výstavby a ochrany životního prostředí při výstavbě.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu stavebních konstrukcí, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Realizace staveb získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant oboru


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CV014Ekonomické nástroje řízení stavební výrobycs4zimníPovinnýzá,zkano
CU001Informatika (R)cs4zimníPovinnýano
CA006Matematika 5 (R)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CL002Předpjaté stavební konstrukcecs3zimníPovinnýzá,zkano
CW022Stavebně technologické projektovánícs5zimníPovinnýzá,zkano
CW012Systémy řízení jakostics4zimníPovinnýzá,zkano
CH011Vybrané stati ze stavební fyziky (R)cs3zimníPovinnýklano
CW023Vybrané stati z technologie stavebních procesůcs3zimníPovinnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CW016Ekologie a bezpečnost prácecs3letníPovinnýklano
CW020Odborná praxecs7letníPovinnýklano
CW014Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1cs3letníPovinnýano
CV015Právo v oblasti podnikání ve stavebnictvícs3letníPovinnýzá,zkano
CW015Realizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcícs3letníPovinnýzá,zkano
CW017Specializovaný projekt (R)cs3letníPovinnýklano
CW013Stavební stroje (R)cs3letníPovinnýklano
CW058Kontrola a dokumentování stavebních procesůcs3letníVolitelnýzá,zk5485ano
CW057Logistikacs3letníVolitelnýzá,zk5485ano
CJ055Životnost stavebních materiálůcs3letníVolitelnýzá,zk5485ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CW021Diplomový seminář (R)cs5zimníPovinnýklano
CW019Počítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 2cs5zimníPovinnýzá,zkano
CV016Projektové řízenícs5zimníPovinnýzá,zkano
CW018Řízení stavební zakázkycs5zimníPovinnýzá,zkano
CW024Technologie rekonstrukcícs4zimníPovinnýzá,zkano
CV084Manažerské dovednostics4zimníVolitelnýkl5487ano
CW059Speciální technologiecs4zimníVolitelnýkl5487ano
CM056Technologie pozemních komunikací (R)cs4zimníVolitelnýkl5487ano
CZ057Prezentační dovednostics2zimníVolitelný5488ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2zimníVolitelný5488ano