Detail oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku

FPZkratka: MGR-UFRP-KSAk. rok: 2017/2018

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 25.7.2016Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je poskytnout absolventům bakalářského studijního programu úplné vysokoškolské vzdělání se zaměřením na podnikání v tuzemsku i v zahraničí. Student si prohloubí odborné znalosti především v oblasti evropského práva, mezinárodního zdanění, finančního managementu, mezinárodních financí, ratingu a oceňování podniků, účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Studijní obor je koncipován tak, aby umožňoval studentům dotvářet svůj odborný profil dle jejich speciálního zaměření a to volbou z nabídky volitelných předmětů.

Klíčové výsledky učení

V průběhu studia absolvent tohoto oboru získá odborné znalosti, které podpoří jeho dovednosti a způsobilosti k výkonu specializovaných činností.
 Získá hluboké znalosti z oblasti účetnictví včetně IFRS a manažerského účetnictví;
 Získá znalosti z oblasti mezinárodního, zejména evropského práva, jako i daňových systému;
 Získá komplexní znalosti v oblasti finančního řízení podniku;
 Získá znalosti z oblasti hospodářské politiky
 Získá komplexní znalosti o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku získá znalosti a dovednosti v oblasti vyššího účetnictví (problematika konsolidace účetní závěrky, mezinárodní účetní standardy, manažerské účetnictví), mezinárodního a unijního daňového práva a dále pak znalosti a dovednosti z vybraných oblastí tuzemského a evropského práva, finančního řízení podniku a ekonomické teorie.

Absolvent oboru získá komplexní znalosti
• z účetnictví, individuálního a konsolidovaného výkaznictví, zpracovávaného podle české legislativy i podle IFRS,
• z oblasti manažerského účetnictví,
• z vybraných oblastí mezinárodního a evropského práva, včetně práva daňového,
• v oblasti finančního řízení podniku, jakož i o přístupech a modelech měření výkonnosti podniku,
• z ekonomické teorie.

Absolvent oboru dovede:
• vybrat vhodné systémy měření výkonnosti podniku, implementovat je a využívat je pro řízení podniku,
• kriticky analyzovat tržní struktury a získané poznatky aplikovat při řízení podniku,
• je schopen samostatně vyhledávat, třídit a interpetovat ekonomická data a informace,
• orientuje se v pokročilejších metodách kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat a umí je aplikovat,
• tvůrčím způsobem řešit praktické ekonomické problémy v interdisciplinárních souvislostech,
• vytvořit a implementovat metodiku vykazování dle IFRS a metodiku převodu účetní závěrky dle českých účetních standardů na závěrku v souladu s IFRS, při současném vymezení rizik vykazování dle jednotlivých standardů,
• navrhnout kroky vedoucí k mezinárodní daňové optimalizaci, identifikovat rizika s tím související a v souvislosti s tím prezentovat a zhodnotit legální prostředky vedoucí k jejich eliminaci,
• vysvětlit současné principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost podnikatelských subjektů a uvádět je do praxe,
• navrhnout funkční strategii podniku v oblasti finančního řízení podniku a zabezpečit její implementaci,
• identifikovat finanční (zejména investiční, úvěrová a kurzová) rizika podniku v mezinárodním podnikání a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci,
• na vysoké úrovni komunikovat, prezentovat a obhajovat návrhy v mezinárodním prostředí,
• je schopen vést tým při řešení úkolů z oblastí účetnictví, daní a financí.

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management N6208 je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
FdtKDaňová teoriecs3zimníPovinnýzkano
fmKFinanční managementcs6zimníPovinnýzkano
makKMakroekonomie 2cs7zimníPovinnýzkano
FmusKMezinárodní účetní standardycs5zimníPovinnýzkano
FpeuKPrávo EUcs3zimníPovinnýzkano
AJ1BKAnglický jazyk B2 - 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
PA1KProfesní angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzkPV1ano
misKManagement informačních systémůcs4zimníVolitelnýzkano
PugebKUnderstanding Global and European Business Environmenten4zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
coKControllingcs5letníPovinnýzkano
FdphKDPH v zemích EUcs3letníPovinnýzkano
FkuzKKonsolidace účetní závěrkycs5letníPovinnýzkano
mikKMikroekonomie 2cs7letníPovinnýzkano
AJ2BKAnglický jazyk B2 - 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
PA2KProfesní angličtina 2en3letníPovinně volitelnýzkPV2ano
PceKCorporate Economicsen4letníPovinně volitelnýzkPV3ano
FitiKInternational Taxation of Incomesen4letníPovinně volitelnýzkPV3ano
PbanKBankovnictví 2cs4letníVolitelnýzkano
cpbKObchodování cenných papírů a komoditcs4letníVolitelnýklano
ssepKSpolečenská odpovědnost a etika podnikánícs4letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
asKAplikovaná statistikacs5zimníPovinnýklano
FmanKManagement 2cs7zimníPovinnýzkano
muKManažerské účetnictvícs5zimníPovinnýzkano
FmdsKMezinárodní daňové systémycs6zimníPovinnýzkano
rvpKRozbor výkonnosti podnikucs5zimníPovinnýzkano
FspKSemestrální projektcs3zimníPovinnýano
FpmamKPokročilé metody analýz a modelovánícs4zimníVolitelnýklano
rmKRisk managementcs4zimníVolitelnýzkano
FsmKStrategický marketingcs4zimníVolitelnýzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
FdsKDiplomní seminářcs5letníPovinnýklano
FmfKMezinárodní financecs5letníPovinnýzkano
FopxKOdborná praxecs7letníPovinnýano
FposKPřeměny obchodních společností a družstevcs4letníPovinnýzkano
FropKRating a oceňování podnikucs6letníPovinnýzkano
FplKPodniková logistikacs4letníVolitelnýzkano
smanKStrategický managementcs4letníVolitelnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV2 1 AJ2BK, PA2K
PV1 1 AJ1BK, PA1K
PV3 1 PceK, FitiK