Detail předmětu

Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO

FA-AT2Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost navrhnout architektonické a provozní řešení objektu z více funkčními okruhy
– Student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání dokumentace architektonické studie.
– Student bude schopen zvolit vhodný konstrukční systém pro konkrétní podobu navrhované stavby.
– Student bude umět pochopit kontext místa a reagovat na něj v návrhu.

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie – Typologie staveb obytných a občanských. – Teorie architektury (dle ročníku)

Doporučená nebo povinná literatura

Skripta dle zadání - viz založka Poznámka (CS)
Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
von Meiss, P.: Od formy k místu (CS)
Day, Ch.: Duch a místo (CS)
Ching, F.: rchitecture: Form, Space, and Order (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliér může být ukončený, jestliže student, průběžně pracuje na zadání projektu , konzultuje projekt se svým vedoucím práce, specializovanými odborníky z praxe a zástupci veřejné zprávy. Povinně předkládá a prezentuje svou práci na veřejných kritikách v předem stanovených termínech, zadanou práci odevzdá úplnou a v termínu.
Odevzdaná práce se klasifikuje v systému hodnocení ECTS

Bodové hodnocení všech složek návrhu a jejich vážený průměr.
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea
– Procesy, provoz
– Materialita, struktura, konstrukce
– Forma, uspořádání ,
– Prezentace, adjustace, obhajoba

E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
C: dobrý návrh, řemeslně korektní
B:velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní

Elaborát bude obsahovat část praktickou a teoretickou (metodu a zdůvodnění návrhu).
Povinné přílohy praktické části:
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy
– pohledy
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– prostorové zobrazení interiéru
– architektonický detail
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Elaborát bude obsahovat v prezentovatelné podobě přílohy obsahující jak digitální, tak ruční zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Práce probíhá 13 týdnů. Jedná se o samostatnou a/nebo týmovou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.

Obsahem práce budou:
– Analýza a interpretace, syntéza, idea a řešení
– Sestavení stavebního programu,
– Skici a návrh ve standardním rozsahu architektonické studie, grafické vyjádření konceptu,
– Prezentace grafická i verbální metody a výsledků, adjustace, obhajoba

Cíl

Zvládnutí procesu, metodologie tvorby a prezentace architektonického návrhu struktury v širším kontextu místa lokality a objektu s více funkčními okruhy, s náročnými procesy a požadavky na provoz, na strukturu/konstrukci objektu, na uspořádání/formu
Práce je zaměřena na řešení v úrovni lokality a úroveň vlastního objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast v hodinách dle rozvrhu v době vertikálního ateliéru, povinná účast na prezentacích / kritických diskusích a na závěrečné veřejné prezentaci.
Odevzdání prací dle zadání a dodržení předem stanoveného rozsahu a termínu odevzdání dílčích úkolů a návrhu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 11 kreditů, povinně volitelný