Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2

CESA-SAN4Ak. rok: 2019/2020

Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi budou schopni:
- pouřívat širokou slovní zásobu,
- aplikovat znalosti nově nabyté gramatiky,
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat text na úrovni B1,
- porozumět, analyzovat, přeložit a přeformulovat vyslechnutý poslech,
- porozumět jednoduchému anglickému mluvenému projevu a aktivně se účastnit konverzace.
Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni alespoň A2 SERR a to ve všech dovednostech. Bližší specifikace viz Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky SERR.

Doporučená nebo povinná literatura

K. Harding and A. Lane - International Express Intermediate, 3rd Edition, Student´s Book OUP (EN)
Elektronické texty k předmětu. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách

Výuka probíhá každý týden formou povinných jazykových cvičení a domací přípravy.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní 75% účast a průběžné plnění zadaných úkolů.

40% - Semestrální test - ověřuje znalosti získané v průběhu semestru

Závěrečná zkouška:
30% - technický text - ověřuje schopnost práce s textem, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v psaném textu
30% - poslech - ověřuje schopnost porozumět mluvené angličtině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní hodina, opakování předchozí látky
2. Minulé časy: Minulý prostý, průběhový, předminulý
3. Jak prezentovat, popis problémů a hledání řešení
4. Podmínkové věty – nultý, první a druhý kondicionál
5. Finance a peníze, psaní emailů, jak diskutovat a hledat shodu
6. Trpný rod v přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném, minulém prostém a budoucím.
7. Time management, slovní zásoba k výrobnímu procesu, vysvětlování a kontrola porozumění
8. Vztažné věty
9. Pracovní pohovor, popisování osobních kvalit, změna plánu
10. 3. podmínkové souvětí, should have/shouldn´t have
11. Gerundium VS infinitiv, změna kariéry, telekonference
12. Technický text, opakování
13. Semestrální test

Cíl

Cílem kurzu je poskytnout studentům nejen znalosti a dovednosti obecné angličtiny na úrovni B1, ale i znalosti a dovednosti nezbytné v běžných pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
    , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor