Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M4

FA-A4ZPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník16  kreditů

Atelirová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním ateliéru si student prohloubí metodiku práce na architektonickém projektu, orientovaném na tvorbu v historickém prostředí. Měl by být připraven na úspěšné zvládnutí diplomové práce.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-5. týden : Analýzy, průzkumy, dokompletování dokumentace
6. týden : Grafická a ústní prezentace ( 1. kritika )
7. týden : Problémový výkres
8.-9. týden : Referenční příklady, jejich analýzy a vyhodnocení
10. týden : Studium typologie, norem, zákonů, ideový návrh, pracovní model
11. týden : Grafická a ústní prezentace ( 2. kritika )
12.-13. týden : Grafické a textové zpracování projektu

Cíl

Cílem předmětu je pod vedením pedagoga úspěšně zvládnout zadané téma atelierového projektu, které zpravidla vychází z profilace ateliéru. Student by měl prokázat schopnost samostatného vyřešení dílčích etap projektu včetně přípravné fáze analýz a průzkumů. V konečné fázi podle zadání vhodně adjustovat písemnou i grafickou část práce za podpory výpočetní techniky. Po stránce obsahové musí projekt splňovat všechna kriteria, zadaná učitelem, po formální stránce musí být prezentabilní. Student musí být schopen ve veřejné diskusi obhájit navrhované řešen
a prokázat připravenost pro zapojení do projekční činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky

 

Projekty a atel.

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor