Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M4

FA-A4LPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1. ročník18  kreditů

Atelirová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním ateliéru si student prohloubí metodiku práce na architektonickém projektu, orientovaném na tvorbu v historickém prostředí. Měl by být připraven na úspěšné zvládnutí diplomové práce.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. ISBN 80-901-4866-2
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k danému zadání
Odborné architektonické časopisy a literatura doporučená vedoucím práce k zadanému tématu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-5. týden : Analýzy, průzkumy, dokompletování dokumentace
6. týden : Grafická a ústní prezentace ( 1. kritika )
7. týden : Problémový výkres
8.-9. týden : Referenční příklady, jejich analýzy a vyhodnocení
10. týden : Studium typologie, norem, zákonů, ideový návrh, pracovní model
11. týden : Grafická a ústní prezentace ( 2. kritika )
12.-13. týden : Grafické a textové zpracování projektu

Cíl

Získání nezbytných-základních informací o tvorbě architektonického prostoru, které umožní základní orientaci v tvůrčích-uměleckých oborech, jejichž role v architektonické kompozici prostoru je nezastupitelná. Tyto informace jsou prezentovány architektonickou studií-projektem a modelovou studií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky

 

Projekty a atel.

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor