Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M2

FA-A2ZPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník16  kreditů

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost prakticky používat získané znalosti, které jsou potřebné při navrhování staveb.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k zadanému tématu (CS)
Neufert, E.: Navrhování staveb
Odborné architektonické časopisy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání projektu v předem stanoveném rozsahu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

projekty a ateliérová tvorba
Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všich studentů a učitelů i pozvaní specialisté.

Cíl

Ateliérový projekt má prokázat schopnost studenta prakticky aplikovat znalosti a dovednosti získané v rámci studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky

 

Projekty a atel.

156 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor