Detail předmětu

Finanční analýza

FP-FA_1Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýzu poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. Formulace závěrů finanční analýzy. Úvod do finančního plánování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod. Získají přehled o teoretických základech a přístupech k finančnímu plánování podniku.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D. Finanční analýza. Kompletní průvodce s příklady. 1. vydání, Praha, GRADA Publishing 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3349-4. (CS)
KISLINGEROVÁ,E. a kol.: Manažerské finance.1.vydání.Praha:C.H.Beck,2004.714s. ISBN 80-7179-802-9 (CS)
SEDLÁČEK J. Účetní data v rukou manažera. Finanční analýza v řízení firmy. 2. vydání, Brno, Computer Press 2001. 220s. ISBN 807226-562-8. (CS)
KOVANICOVÁ, D. a KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví (I. – III.).1. vyd. Praha: Polygon, 1995,1996. 214+287+235 s.ISBN 80-901778-4-0 (CS)
SEDLÁČEK,J.:Cash-Flow.Brno,Computer Press 2003,190s. ISBN 80-7226-875-9. (CS)
KISLINGEROVÁ E., HNILICA J. Finanční analýza. 1. vydání Praha C. H. Beck 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3. (CS)
SŮVOVÁ.H.a kol.:Finanční analýza. 1.vydání Praha:Bankovní institut,1999. 622s. ISBN 80-7265-027-0 (CS)
SŮVOVÁ H. a kol. Finanční analýza. 1.vydání Praha: Bankovní institut, 1999. 622 s. ISBN 80-7265-027-0 (CS)
FOTR J. Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s. ISBN 80-7169-694-3. (CS)
FOTR,J.:Strategické finanční plánování. 1.vydání Praha:GRADA Publishing 1999.149s ISBN 80-7169-694-3. (CS)
DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. upravené vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2008. 192 s. ISBN 978-80-86929-44-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem – max. 20 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – hodnocení max. 40 bodů v řádném termínu, 35 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 20 bodů.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce a odprezentování v předem určeném termínu. Maximálně 40 bodů při předání v určeném termínu a při výborné prezentaci . Student musí dosáhnout min.20 bodů ze semestrální práce.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 50 bodů.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu, který obsahuje početní příklad a z ústního dozkoušení (teoretické otázky).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje. Dílčím cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního plánování a kontroly.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor