Detail předmětu

Technologie ochrany ovzduší

FCH-BC_TOOAk. rok: 2021/2022

Základy meteorologie, měření a přístrojová technika. Globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu. Zdroje znečištění, způsob šíření škodlivin, kriteria čistoty atmosféry. Hlavní typy atmosférických polutantů. Základní technologie zachycování částicových polutantů a technologie snižování chemického zatížení atmosféry. Havárie a ochrana ovzduší. Energetika, alternativní energetické zdroje a jejich možnosti při ochraně ovzduší.

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky o meteorologii o poruchách a vlivech globálního charakteru. Základní poznatky o metodách a technologiích používaných při snižování environmentálního zatížení ovzduší. Pochopení principu a filozofie uvedených metod. Základní orientace v alternativních energetických zdrojích. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti ochrany ovzduší.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. . Základní znalosti z kurzů chemie, fyziky, chemického inženýrství, fyzikální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Autorský kolektiv:Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha v koedici s UP v Olomouci, 2007
VEJVODA, J. MACHAČ, P. BURYAN, P.:Technologie ochrany ovzduší, 2003
KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. Technology measurement global solar radiation in the area 320 - 1150nm. meteo. Washington D.C., USA: Davis Instruments, Hayward, CA, 2007. s. 1-10.
KOTLÍK,J., MIKŠÍK,F.: Elearningové studijní opory,E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=52286, 2017
KUTÍLEK,M. a spol.: Homo adaptabilis, ISBN:978-80-7363-563-3, 2014 (CS)
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. s. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00- 4 (CS)
KYZLINK J.: Technologie chemických látek a jejich použití, 2014 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům bude k dispozici základní e-learningový kurz v systému LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí základu technologií ochrany ovzduší.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základy meteorologie
2.Globální poruchy
3.Zdroje znečištění
4.Hlavní typy atmosférických polutantů
6.Technologie snižování chemického zatížení atmosféry
7.Energetika.
8.Doprava
9.Zemědělství
10.Alternativní energetické zdroje

Cíl

Podat přehled o základech jednotlivých technologických procesů, kterými lze omezit množství emisí a imisí s ohledem s ohledem na optimalizaci výsledku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor