Detail předmětu

Pozemní stavitelství 4 (APS)

FAST-BHA043Ak. rok: 2020/2021

Předmět přímo navazuje na předmět Pozemní stavitelství 3. Tématem předmětu je nadzemní obalový plášť budovy, tedy vnější stěny a střecha. V první části semestru se budou přednášet ploché a šikmé střechy. U šikmých střech bude kladen důraz na nosné konstrukce tradičních vaznicových krovů i krovů moderních (hambalkových, prostých soustav krokevních apod.). Dále bude věnována pozornost skladbám střešních plášťů šikmých střech nad vytápěnými prostory se základním přehledem nejpouživatelnějších krytin. U plochých střech se budou přednášet základní konstrukční i materiálové principy střech jednoplášťových a dvouplášťových. Součástí přednášek o jednotlivých typech střech bude také výklad klempířských konstrukcí. Druhá část semestru se bude týkat obvodových plášťů, tedy fasád občanských i průmyslových budov. Probírány budou způsoby zabezpečení tepelné izolace fasád ve formě jednoplášťových homogenních, jednoplášťových sendvičových a dvouplášťových konstrukcí a ve formě lehkých obvodových plášťů. Současně bude výklad zaměřen také na výplně otvorů stěnového obvodového pláště, tj. na okna a vnější dveře.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat návrh řešení konstrukcí zastřešení budov, obvodových stěn, oken, dveří i vrat v obvodových stěnách a střešních oken.

Prerekvizity

V předmětu student získává nové a prohlubuje stávající znalosti v oboru pozemní stavitelství. Předpokládá se proto, že student má základní znalosti z pozemního stavitelství, stavebních materiálů, fyziky a deskriptivní geometrie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obalové konstrukce budovy – pojmy, terminologie, funkce, okrajové podmínky návrhu, zatížení, základní konstrukční principy. Úvod do zastřešení budov.
2. Zastřešení budov – rozdělení střech, hlavní konstrukční součásti, způsoby jejich odvodnění. Ploché střechy jednoplášťové – principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty jednotlivých vrstev.
3. Ploché střechy jednoplášťové – konstrukční varianty (tj. s klasickým uspořádáním, obrácené, kombinované, kompaktní), provozní střechy (tj. vegetační a pochozí), bezpečnost při užívání střech.
4. Ploché střechy dvouplášťové – konstrukční principy návrhu, specifika odvodnění, materiálové varianty, vrstvy střešního pláště, návrh způsobu větrání střechy. Příhradové vazníky.
5. Konstrukce krovů – rozdělení, tesařské spoje, základní typy plných vazeb. Krovy vaznicových soustav - řešení u valby a u štítu, konstrukce pultových střech. Moderní hambalkové a prosté krokevní soustavy.
6. Skladby zateplených střešních plášťů nad využívaným podkrovím.
7. Klempířské práce stavební. Detaily provádění plochých střech.
8. Základní typy nejpoužívanějších střešních krytin, zásady návrhu a použití. Detaily provádění šikmých střech.
9. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení jednoplášťových dvouvrstvých a sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším (případně i vnitřním) zateplením. ETICS – materiály a technologie aplikace vnějšího zateplení (kotvení, lepení, povrchové úpravy). Zásady řešení dvouplášťových sendvičových stěnových konstrukcí s vnějším zateplením.
10. Stěnový obvodový plášť – zásady řešení a materiálové varianty jednoplášťových homogenních konstrukcí. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna – varianty a materiálová řešení.
11. Výplně otvorů stěnového obvodového pláště: okna – požadavky na zabudování. Vnější dveře a vrata -varianty, materiálová řešení, požadavky na zabudování. Způsoby osazení výplní otvorů. Střešní okna.
12. Lehké obvodové pláště – použití, konstrukční a materiálové typy, kotvení.
13. Závěrečná přednáška, pokyny ke zkoušce.

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti konstrukcí zastřešení, obvodových stěn budov, oken, dveří a vrat v obvodových stěnách, oken ve střechách budov, osvojení si teoretických i funkčních souvislostí k získání potřebných dovedností a schopností pro navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor