Detail předmětu

Strategické řízení

FSI-HSM-KAk. rok: 2020/2021

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, funkční. a horizontální strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Doporučená nebo povinná literatura

KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1. vyd. Brno: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 1998. 157 s., ISBN 80-214-1111-2
Porter,M.: Konkurenční strategie, , 0
PORTER, MICHAEL E. Konkurenční výhoda. Přel. V. Irgl. 1.vyd. Praha: Victoria publishing, a.s., 1993. 626 s. Přel. z: Competitive Advantage. ISBN 80-85605-12-0
Johnson-Scholes: Corporate Strategy, , 0
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je rozhodující splnění tří podmínek - aktivní účast na cvičení, řešení případových studií a zpracování závěrečného projektu. Účast na cvičeních je povinná. V průběhu semestru jsou řešeny tři případové studie. Studenti je řeší v týmech na cvičeních dle časového harmonogramu. Jednu z nich, dle vlastního výběru, zpracují a odevzdají písemně. Závěrečný projekt řeší studenti v týmech. Projekt je zaměřen na zpracování strategické analýzy firmy a návrhu formulace strategie a její realizace. Projekt je prezentován na cvičeních určených časovým harmonogramem. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu spolu s podklady pro jeho prezentaci. Podrobné vymezení - viz. aktuality předmětu
Ke zkoušce budou připuštěni pouze ti studenti, kteří získali zápočet. Zkouška prověřuje znalosti a pojmy používané ve strategickém řízení. Zkouška je zaměřena nejen na prokázání získaných znalostí v obecné rovině, ale také na schopnost vidět a chápat souvislosti mezi jednotlivými teoretickými poznatky a konkrétními aplikacemi. Zkouška je ústní (15minut), s písemnou přípravou (15 minut).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná. V případě absence vyšší jak 10% slouží k nahrazení chybějící výuky opravné prostředky. Tyto prostředky jsou opravný znalostní test, opravná případová studie a případně opravný závěrečný projekt. Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis a charakteristika procesu strategického řízení firmy, vize, mise a strategie firmy, hierarchie strategií, směry vývoje strategického řízení
2. Analýza externích faktorů, členění okolí firmy, analytické nástroje pro hodnocení externích faktorů
3. Vývoj konkurence a konkurenčního prostředí
4. Analýza interních faktorů, hodnotový řetězec, zdroje a kompetence, analýza portfolia, finanční analýza, formulace závěrů analýz - SWOT.
5. Definování strategických cílů, definování strategických obchodních jednotek
6. Firemní strategie, business strategie, funkční strategie, horizontální strategie
7. Konkurenceschopnost firmy, konkurenční výhoda a její rozvoj, Porterovy generické strategie, konkurenční chování firem
8. Alternativní přístupy k hodnocení konkurenční pozice firmy
9. Diverzifikace, integrace, akvizice, restrukturalizace, joint-venture, formy spolupráce firem, podnikatelské sítě
10. Internacionalizace firmy
11. Výběr strategie, faktory ovlivňující výběr, metody výběru
12. - 13. Implementace a hodnocení strategie, strategická správa společnosti, organizační aspekty implementace strategie, strategic leadership

Konzultace

35 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu strategie řízení. Zadání semestrálního projektu.
2. Český průmysl, strategický management českých firem, chování firem v českém prostředí - diskuse. Zadání případové studie
3. Prezentace a řešení případové studie, diskuse
4. Procvičování metod pro řešení případové studie
5. Opakování látky z přednášky a zadání případové studie
6. Prezentace a řešení případové studie, diskuse
7. Procvičování metod pro řešení případové studie
8. Opakování látky z předchozí přednášky a zadání případové studie
9. Prezentace a řešení případové studie, diskuse
10. Prezentace a semestrálního projektu - závěry analýzy
11. Procvičování metod pro řešení případové studie
12. Prezentace semestrálního projektu - návrh strategie a její implementace
13. Test, Zápočet

eLearning