Detail předmětu

Stavitelství a environmentální inženýrství 2

FA-SE2-KAk. rok: 2020/2021

Předmět „Stavitelství a environmentální inženýrství 2“ navazuje na poznatky a dovednosti získané v technických předmětech bakalářského studijního programu. Dojde v něm k prohloubení vědomostí z oblasti navrhování architektury a stavebních konstrukcí s respektováním environmentálních souvislostí, které ovlivňují probíhající proměny životního prostředí. Zohledněny budou spojitosti, které charakterizují současnou epochu. Především důsledky globální změny klimatu působících na ekosystémy, čerpání neobnovitelných energetických zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů energie. Verifikace poznatků se uskuteční formou exkurzí organizovaných na reálných stavbách. Předmět je založen na aktuálních poznatcích z oboru, které jsou předávány zejména prostřednictvím exkurzí, obsah předmětu je každý vyučovaný semestr různý.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Technické předměty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu „Stavitelství a environmetální inženýrství“:
– Obohatí své poznatky o vědomosti, které mu umožní kreativním způsobem a na soudobé úrovni rozvíjet architektonický koncept.
– Na reálných stavbách, které navštíví na exkurzích dostane příležitost ověřit své poznatky a míru znalostí nabyté v dosavadním studiu.
– Seznámí se s konkrétními budovami, které obsahují moderní stavební konstrukce a technologie.
– Prostřednictvím kritického přístupu si vytvoří názor na estetickou kvalitu stavebního díla. realizovaného v podmínkách, které respektují požadavky plynoucí z klimatické změny.
– Výsledky z této části studia se stanou oporou k samostatné tvorbě v dalším studiu a také v praxi.
– Přiblíží se mu téma navrhování a užívání budov z pohledu udržitelné architektury.
– Získá podporu k aplikaci vlastních prací ve standardech šetrných k fosilním energetickým zdrojům.
– Uvědomí si, jak zacházet s OZE chápaných jako příspěvek ke snížení účinku klimatické změny.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Detail ISSN 0011-9571. (DE)
HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
EBERLE, Dietmar. 9x9. Birkhäuser, 2018, Basel. ISBN 978-3035606331 (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)
Průběžný monitoring českých a zahraničních periodik a publikací. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je organizován do tří bloků.
A. Představení problematiky (ve 4 bodech) přednesené učitelem, dané osnovou, viz výše.
B. Semináře, vedené učitelem. V seminářích každý student přednese jedno téma, které si samostatně zvolí. Témata budou orientována do oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
C. Exkurze uskutečněná k návštěvě budovy nebo areálu s enviromentálním pojetím.

Způsob a kritéria hodnocení

K hodnocení budou sloužit následující instrumenty:
A. Míra aktivit uplatněných při zapojení studenta do výuky, přičemž každá neúčast bude hodnocena srážkou 10 bodů.
B. Výsledek testu, hodnocený 100bodovou stupnicí.
C. Úroveň přednesené seminární práce, hodnocena 100bodovou stupnicí.
D. Výsledná klasifikace bude stanovena průměrem z položek A. až C. K získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 % bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět „Stavitelství a environmentální inženýrství 2“ navazuje na poznatky a dovednosti získané v technických předmětech bakalářského studijního programu. Dojde v něm k prohloubení vědomostí z oblasti navrhování architektury a stavebních konstrukcí s respektováním environmentálních souvislostí, které ovlivňují probíhající proměny životního prostředí. Zohledněny budou spojitosti, které charakterizují současnou epochu. Především důsledky globální změny klimatu působících na ekosystémy, čerpání neobnovitelných energetických zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů energie. Verifikace poznatků se uskuteční formou exkurzí organizovaných na reálných stavbách. Předmět je založen na aktuálních poznatcích z oboru, které jsou předávány zejména prostřednictvím exkurzí, obsah předmětu je každý vyučovaný semestr různý.
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Technické předměty.

Osnova výuky:
1. Environmentální vlivy, které doprovázejí současnou výstavbu.
2. Interakce architektonického díla a změněných přírodních vlivů.
3. Exkurze na rozestavěnou budovu.
4. Exkurze na rozestavěnou budovu.
5. Exkurze na rozestavěnou budovu.
6. Exkurze na dokončenou budovu.
7. Exkurze na rekonstruovanou budovu.
8. Klimatická změna a její vliv na ekosystémy + studentské seminární práce.
9. Energeticky úsporná výstavba v kontextu s architektonickou kvalitou + test.
10. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací.
11. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací.
12. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací.
13. Seminář s prezentacemi studentských seminárních prací + klasifikace.

Cíl

Cílem předmětu „Stavitelství a environmentální inženýrství“ je dále rozvinout vědomosti, které si studenti osvojili již v bakalářského studijním programu. Budou se týkat navrhování architektury, implementace stavebních konstrukcí a respektování aktuálních environmentálních souvislostí plynoucích z probíhající globální klimatické změny, extenzivního čerpání neobnovitelných energetických zdrojů a tendencemi vedoucích k obnovitelným zdrojům energie (OZE).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinně volitelná. Vždy při zahájení první hodiny se uskuteční kontrola účasti. Připouští se nejvýše 2 absence, bez náhrady. Po představení závěrečného tématu (v 9. týdnu) se uskuteční test, který ověří míru poznatků, jež student v předmětu získal.
Další formou kontroly bude prezentace studentovy seminární práce uskutečněná formou přednášky s podporou digitální techniky. Tyto práce budou prezentovány v 8. až 13. týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor