Detail předmětu

Systémová integrace

FP-IsinPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku integrace informačních systémů podniku, a to z několika pohledů. Prvním je zapojení informačních systémů do procesů firmy a jejich řízení formou služby. Druhý aspekt je integrace systémů mezi sebou, vysvětlení principu a užití metasystémů. Další oblastí je integrace technologická. Poslední oblastí je integrace dat mezi systémy a jejich distribuce uživatelům.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát metodické postupy při projektování modelů integrovaných informačních a komunikačních technologií, modelování struktur integrujících prostředí informačních a komunikačních systémů a jejich perspektiv v informační společnosti. Studenti získají základní přehled o podmínkách zabezpečení projektů systémové integrace.

Prerekvizity

Znalosti informatiky, operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací a podnikových informačních systémů na úrovni bakalářského studia informatiky. Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí na úrovni bakalářského studia ekonomiky.

Doporučená nebo povinná literatura

VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. ISBN 978-80-85943-40-9
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Názvosloví a definice základních pojmů v souvislostech.
2. Úvod do systémové integrace.
3. Fundament a úrovně systémové integrace.
4. Hlavní strategické přístupy, koncepty řízení rozvoje a provozu IS/ICT.
5. Metody systémové integrace.
6. Automatizace a řízení ekonomického procesu
7. Integrace na úrovni procesů
8. Integrace na úrovni systémů
9. Integrace na úrovni infrastruktury
10. Integrace na úrovni datové základny

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili znalosti nutné pro řízení informačních systémů podniku z pohledu systémové integrace. Předmět je zaměřen na problematiku integrace informačních systémů podniku, a to z několika pohledů. Prvním je zapojení informačních systémů do procesů firmy a jejich řízení formou služby. Druhý aspekt je integrace systémů mezi sebou, vysvětlení principu a užití metasystémů. Další oblastí je integrace technologická. Poslední oblastí je integrace dat mezi systémy a jejich distribuce uživatelům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor