Detail předmětu

Osobností rozvoj a sebepoznání

CESA-SORSAk. rok: 2020/2021

Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni:
- pomocí psychodiagnostických metod určit základní charakteristiku osobnosti,
- zformulovat dle osobnostních předpokladů (temperament, charakter osobnosti, osobnostní potřeby) potřeby sportovce nebo klienta pro sportovní praxi
- analyzovat sociální situace, kterých se sami účastní nebo které prostřednictvím sportovních technologií řídí a měli by být schopni reflektovat svoji roli v jejich utváření

Doporučená nebo povinná literatura

• BĚLOHLÁVEK, F. (2016). Jak vybrat správného člověka na správné místo. Praha: Grada (CS)
• EVANGELU. E. J. et al. (2014). Rozvoj a motivace zaměstnanců v malé a střední firmě. Praha: KEY Publishing (CS)
• MIKULÁŠTÍK, M. (2010). Tvořivost a inovace v práci manažera. Praha: Grada. (CS)
• MILLER, J. G. (2006). Flipping the switch. London: Profile Books (CS)
• ROSINSKI, P. (2009). Koučování v multikulturním prostředí. Praha: Management Press (CS)
• ŘEZÁČ, J. (1998). Sociální psychologie. Brno: Paido (CS)
• SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. (1997). Sociální psychologie. Praha: ISV. (CS)
• SVOBODA, B. (2006). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Avicenum (CS)
• SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. (2006). Psychologie sportu. Praha: Karolinum (CS)
• VANĚK, M., HOŠEK, V., SLEPIČKA, P. (1989). Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: SPN (CS)
• VYBÍRAL, I. et al. (2003). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. (CS)
• WALKER, A. J. (2003). Moderní personální management. Brno: Management Press. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata dané přednášky a dále jsou diskutovány konkrétní příklady. Součástí přednášky jsou prezentace konkrténích situačních modelů, ve kterých studenti řeší přístupy k aktuální problematice.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet na základě aktivní účasti ve výuce, tj. pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině (jsou povoleny 2 neomluvené účasti). V souladu se Směrnicí č.17/2019 K výuce tělesné výchovy je předmět hodnocen jedním kreditem.
Předmět je zakončený písemným testem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova
1. Sportovní personologie, psychodiagnostika
2. Člověk a vztahy
3. Management zdraví
4. Rozvoj komunikace a spolupráce, asertivní komunikace
5. Manipulace, její vliv a způsoby jak se bránit manipulaci, agresivita
6. Stres management
7. Pozitivní psychologie a pozitivní přístupy
8. Osobní vztahy
9. Kognitivní styl vnímání
10. Vliv skupiny na jedince – kultura, normy, role
11. Vztah jedince k druhým lidem – postoje, stereotypy, předsudky
12. Výkonová motivace a sport, výkon v zaměstnání, osobní výkonová motivace, aspirace
13. Krize, krizový management, konflikt a jeho řešení

Cíl

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se současnými personálními přístupy a tématy osobnostní a sociální psychologie a především aplikace těchto přístupů na problematiku sportovních technologií a na konkrétní zkušenosti studentů. Těžištěm předmětu jsou zejména diskuze a praktická cvičení. Součástí předmětu je poznávání sebe sama prostřednictvím psychologických přístupů a psychodiagnostických metod, poznávání osobnosti a vztahů a základy spolupráce ve skupině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka s evidencí v prezenční listině, povoleny 2 neomluvené absence, omluvenky ústně na absence dopředu přímo ve výuce nebo emailem předem nejpozději však do 24,0 hodin po termínu výuky.
Náhrada zameškaných a neomluvených hodin vždy po dohodě s vyučujícím přímo v dané specializaci nebo ve výjimečných případech bude možná ve vymezených hodinách na Fit centru Machina.
O náhradě se provádí záznam do prezenčního archu nebo vyučující vystavuje písemné potvrzení, pokud není k dispozici prezenční arch.
Další možnosti náhrady jsou na sportovních akcích CESA (např. Vánoční hry, Den sportu, jednorázové víkendové vzdělávací akce).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
    , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor