Detail předmětu

Semestrální projekt

FSI-QS3Ak. rok: 2020/2021

Předmět vytváří u studentů potřebné návyky konstruktérské a týmové spolupráce se zaměřením na vozidla a vozidlové motory. V přednáškách jsou studenti seznámeni s koncepcí, postupem návrhu hlavních rozměrů a výpočtu klíčových komponent vozidlového motoru. Ve cvičení je pro zadanou koncepci motoru zpracován konstrukční návrh základních parametrů motoru, vytvořen výpočtový protokol klíčových dílů motoru a sestaven termodynamický model. Při zpracovávání zadaného úkolu jsou využity poznatky z předchozích předmětů programu automobilního a dopravního inženýrství s důrazem na digitalizaci celého návrhového, výpočetního a výrobního procesu podle konceptu Průmysl 4.0.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Předmět seznámí studenty s komplexním využitím poznatků předmětů programu automobilního a dopravního inženýrství při návrhu klíčových komponent vozidlového motoru. Studenti si osvojí postupy při stanovení hlavních rozměrů klíčových komponent vozidlového motoru, jeho systémů a součástí, charakterem namáhání jednotlivých součástí a postupem kontrolního pevnostního výpočtu. Dále potom způsobem zpracování výpočtové zprávy a konstrukční dokumentace pomocí moderních počítačových programů.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně. Z programu automobilního a dopravního inženýrství potom zejména předměty Teorie spalovacích motorů a Vozidlové motory.

Doporučená nebo povinná literatura

Rauscher, J.: Ročníkový projekt,Studijní opory,VUT Brno, 2005
TAYLOR, CH. F.: The Internal Combustion Engine in Theory and Praxis
Kožoušek, J.: Výpočet a konstrukce spalovacích motorů I, SNTL Praha 1978
STONE, R.: Internal Combustion Engines
RICARDO, R. - HEMPSON, J.: The High-speed Internal-combustion Engine.
HEISLER, H.: Advanced engine technology. Butterworth-Heinemann 2002. ISBN 1-5609-1-734-2.
YAMAGATA, H.: The science and technology of materials in automotive engines. Woodhead Publishing 2005. ISBN 978-1-85573-742-6
KOVAŘÍK, L. a kol.: Konstrukce vozidlových spalovacích motorů. NV Praha, 1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách, samostatné vytvoření výpočtové zprávy a konstrukční dokumentace a průběžná prezentace dílčích postupů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: prezentace ve cvičení, odevzdání výpočtového protokolu a průběžná prezentace dílčích postupů dle zadání. Hodnotí se jak správnost výpočtů, tak i grafická úroveň odevzdaných materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je praktické ověření teoretických poznatků získaných studenty v jednotlivých předmětech programu automobilního a dopravního inženýrství a komplexní využití těchto poznatků v rámci zpracovávaného zadání. Úkolem je dotvoření návyků potřebných při zpracovávání základních konstrukčních podkladů, tj. výpočtové zprávy včetně konstrukce s použitím moderních počítačových programů se zaměřením na vozidla a vozidlové motory.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh koncepce a hlavních rozměrů vozidlového motoru podle požadavků zadaného vozidla.
2. Charakteristika namáhání součástí vozidlového motoru.
3. Návrh hlavních rozměrů a kontrolní pevnostní výpočet pístu.
4. Pevnostní výpočet pístního čepu a výpočet namáhání pístního kroužku.
5. Návrh rozměrů a kontrolní výpočet malého oka ojnice.
6. Kontrolní pevnostní výpočet dříku a hlavy ojnice.
7. Pevnostní kontrola ojničních šroubů.
8. Návrh rozměrů a kontrolní pevnostní výpočet klikového hřídele.
9. Návrh rozměrů a kontrolní výpočet setrvačníku.
10. Návrh sacího potrubí.
11. Návrh výfukového potrubí.
12. Výpočet termodynamického modelu vozidlového motoru.
13. Sestavení a analýza konceptu vozidla s navrženým motorem.

eLearning