Detail předmětu

Strategický management

FP-SMANAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na strategické řízení rozvoje podniku v konkurenčních podmínkách s důrazem na komplexní rozvoj podniku. Předmět vychází z moderních pojetí konceptů strategie, strategického řízení a strategické konkurenceschopnosti. Vysvětluje principy rozvoje podniku v různých pojetích strategie firmy zahrnujících hierarchický i alternativní přístup ke strategickému řízení. Předmět řeší problematiku strategického rozvoje diversifikovaných i nediversifikovaných podniků. Z hlediska procesu strategického řízení předmět definuje komplexní přístup řízení, opírající se o variabilní postupy definování strategie a strategických cílů; metody strategické analýzy zaměřené jak na hodnocení pozice firmy a potenciálu jejího rozvoje, tak na hodnocení požadavků trhu; vymezuje přístupy k formulaci a implementaci strategie cíleného rozvoje firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí aplikovat strategické principy na všech úrovních řízení podniku. Studenti získají znalost postupů a metod strategických analýz potřebných pro celkové hodnocení tržního prostředí a potenciálu firem. Studenti se naučí klíčovým postupům propojujícím formulaci a implementaci strategie rozvoje firmy.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Doporučená nebo povinná literatura

MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5.
KOTLER, P. and K.L. KELLER. Marketing Management. 14. ed. Pearson, 2011. 816 p. ISBN 978-0132102926. (doporučená literatura)
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.
HITT, M.A. a K. G. SMITH. Great minds in management - The process of theory development. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. 600 p. ISBN 978-0-19-927682-0.
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
MINTZBERG - QUINN - GHOSHAL The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X.
COLLIS, D.J. and C.A. MONTGOMERY. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 2nd ed. McGraw-Hill, 2004. 204 p. ISBN 978-0072312867.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2.
GRANT, R.M. Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. John Wiley & Sons, 2016. 776 p. ISBN 9781119120841.
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Strategy. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. ISBN: 0-7432-6088-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu a písemnou zkoušku s ústním dozkoušením. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení – až 60 bodů – pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 20 bodů. Jednotlivé úkoly jsou předměty hodnocení na jednotlivých cvičeních.
• Obhajoba projektu – až 40 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.
• Zkouška – písemná s ústním dozkoušením – až 100 bodů
Písemná zkouška s ústním dozkoušení
2 otevřené otázky jsou hodnoceny každá maximálně 50 body. Maximální celkový počet bodů z testu je 100. Na zpracování části s otevřenými otázkami mají studenti 60 minut. Pro zpracování části s otázkami s volitelnými odpověďmi není možné používat žádné podklady. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“. Po testu následuje ústní rozprava.
Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) analytický nebo aplikační projekt. Detailní specifikace typů projektu bude vystavena v e-learningu. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Před odevzdáním zadání je doporučená minimálně jedna konzultace tohoto zadání. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat.
Studie je obhajována v termínu určeném časovým harmonogramem semestru - průběh bude upřesněn v e-learningu (tři varianty – bez obhajoby, obhajoba s odevzdaným projektem, obhajoba bez odevzdaného projektu). Předpokládá se, že obhajoby budou probíhat v prvních 2 týdnech zkouškového. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději týden před termínem obhajoby. Pro odevzdání volte formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.
Penalizace za nedodržení termínů k celkovému hodnocení:
Pozdní odevzdání zadání : -10b
Pozdní odevzdání projektu: -10b
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
- zkouška dle výše uvedeného

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Význam, specifika a proces strategického řízení firem. Hierarchický a alternativní přístup ke strategii. Struktura a obsah strategie. Význam a podstata úrovní strategie pro rozvoj firmy. Strategie jako výchozí bod chování podniku.
- Definice a hodnocení strategických cílů ve vazbě na vizi, misi, podnikovou, business a funkční strategii. 3D pojetí strategických cílů. Využití SMART principu ve strategii. Cílově orientovaný přístup ke stakeholderům.
- Podstata, struktura, specifika a hodnocení potřeb strategické analýzy. Metody strategické analýzy externích a interních faktorů. Projektové principy ve strategické analýze.
- Koncept konkurenčního prostoru a jeho aplikace pro hodnocení konkurenčního prostředí. Komplexní hodnocení konkurenčních vazeb a hodnocení zájmových skupin. Identifikace externích faktorů ovlivňujících strategický rozvoj. Mapování konkurenčního trhu. Vymezení rozsahu konkurenčního trhu. Hodnocení konkurence a konkurenčních vztahů. Konkurenční srovnání.
- Strategická konkurenceschopnost firmy. Podstata konkurenční výhody. Hodnota pro zákazníka z pohledu konkurenční výhody. Typologie konkurenčních výhod. Vazba konkurenčních výhod a úrovní strategie. Konkurenční charakter strategie.
- Hodnotový řetězec jako tradiční přístup k tvorbě hodnoty. Tvorba hodnoty na základě využití zdrojů a základních kompetencí. Síťové přístupy k tvorbě hodnoty. Koncept spolutvorby hodnoty.
- Hodnocení interních faktorů v procesu strategického řízení podniku. Interní faktory a přístupy k tvorbě a spolutvorbě hodnoty.
- Korporátní strategie pro rozvoj diversifikovaného podniku. Trojúhelník korporátní výhody. Hodnocení diversifikace podniku. Restrukturalizace diversifikovaného podniku.
- Business strategie jako základní rámec konkurenčního a podnikatelského chování podniku. Vymezení strategických obchodních jednotek. Aplikace business modelů pro konkurenční vymezení business strategie. Využití struktury marketingového mixu pro formulaci business strategie. Konkurenční charakter business strategie.
- Vliv zaměření strategie firmy na úroveň a charakter konkurenceschopnosti. Specifika jednotlivých úrovní hierarchie strategie z pohledu rozvoje konkurenceschopnosti. Význam hierarchie strategie firmy pro rozvoj konkurenceschopnosti.
- Varianty strategického rozvoje. Individuální a kooperativní přístupy ke strategickému rozvoji. Aspekt internacionalizace ve strategickém chování podniku. Fúze, akvizice a síťové formy strategického rozvoje.
- Přístupy k formulaci a vyhodnocení závěrů analýz a k formulaci východisek strategie. Faktory ovlivňující výběr strategie, přístupy ve výběru strategických variant. Volba přístupu k formulaci strategie rozvoje podniku.
- Aspekty implementaci strategie. Strategická kontrola. Komunikace strategie.

Cíl

Cílem předmětu je vymezení strategického přístupu jako výchozího bodu komplexního rozvoje podniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních a přednáškách a soustředění kombinované formy studia je povinná a kontrolovaná. Každá neúčast na předepsané formě výuky je hodnoceny srážkou pěti bodů z finálního hodnocení.
U prezenční formy studia je vyžadována minimálně jedna konzultace zadání projektu a jedna konzultace obsahu projektu. Povinná je účast na obhajobě projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor