Detail předmětu

Oceňování podle současných oceňovacích předpisů

ÚSI-ERSOPAk. rok: 2020/2021

Postupy oceňování nemovitostí podle zákona o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost oceňování nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a aktuálního znění prováděcí vyhlášky.

Prerekvizity

Znalost teorie oceňování nemovitostí, realitní trh, základy občanského a stavebního práva.

Doporučená nebo povinná literatura

KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 1-131. ISBN 978-80-214-5743-0
BRADÁČ, A., a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930- 1
Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 441/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu: účast na cvičeních, splnění zadaných úkolů.
Klasifikace: podle výsledků splněných testů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku - působnost zákona o cenách a zákona o oceňování majetku, způsoby oceňování majetku a služeb.
2. Zásady oceňování staveb, bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 151/1997 Sb.
3. Zásady oceňování pozemků podle zákona č. 151/1997 Sb. Zásady oceňování trvalých porostů podle zákona č. 151/1997 Sb. Zásady oceňování práv odpovídajících věcným břemenům podle zákona č. 151/1997 Sb.
4. Vyhláška č. 441/2013Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.. Období platnosti vyhlášek a jejích novel. Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí pro oceňování. Metodika použití příloh vyhlášky.
5. Nákladové oceňování staveb. Koeficienty při oceňování staveb nákladovým způsobem. Výpočet opotřebení staveb po rekonstrukcích, přístaveb a nástaveb. Oceňování nedokončených staveb. Analytická metoda výpočtu opotřebení, dělení objemových podílů. Přípočet konstrukcí neuvedených (bazén) u budov, hal, rodinných domů, chat. Oceňování staveb po částech.
6. Výnosové oceňování. Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu.
7. Principy oceňování staveb a bytů porovnávacím způsobem podle cenového předpisu.
8. Oceňování budov a hal (nákladový způsob, výnosový způsob a jejich kombinace), rozlišení budovy a haly.
9. Oceňování rodinných domů, staveb pro individuální rekreaci a garáží (způsoby ocenění, vývoj v novelách).
10. Oceňování studní, plotů, vedlejších staveb a venkovních úprav. Inženýrské a speciální pozemní stavby.
11. Oceňování stavebních pozemků. Oceňování zemědělských a lesních pozemků, úprava základní ceny, oceňování ostatních pozemků.
12. Oceňování bytů v rodinných domech a v ostatních objektech.
13. Oceňování trvalých porostů - ovocné porosty, vinná a chmelová réva, okrasné rostliny. Oceňování trvalých porostů - lesní porosty - obecný přehled postupu. Oceňování vodních ploch. Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení. Stavby určené k odstranění, stavby bez základů.

Cíl

Získání podrobných znalostí oceňování nemovitostí podle zákona o oceňování majetku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka ve cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program REI_P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning