Detail předmětu

Čeština 2

FSI-2CJAk. rok: 2020/2021

Kurz Čeština (2CJ) je koncipován jako úvodní kurz českého jazyka pro cizince. Je nabízen zahraničním studentům, kteří se chtějí seznámit se základy českého jazyka. Kurz bude zaměřen především na zvládnutí základních komunikativních dovedností a poskytne studentům vhled do české gramatiky. Pozornost bude věnována především specifickým jevům české výslovnosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni se specifickými jevy české výslovnosti, se základní gramatikou a slovní zásobou.

Prerekvizity

Kurz je určen pro začátečníky.

Doporučená nebo povinná literatura

E. Čechová, H. Trabelsiová - Remediosová, H. Putz: Chcete mluvit česky? (Pour Les Fancophones qui veulent parler Tchegue), Liberec 1998
I. Rešková-Bednářová, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce studentů a jejich příprava je průběžně kontrolována. Zápočet je podmíněn docházkou a aktivní účastí ve cvičeních a splněním konkrétních požadavků stanovených učitelem. ZKurz je ukončen zkouškou, která má formu písemného testu. Při hodnocení vyučující přihlíží také k celkové práci studentů ve cvičeních

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy českého jazyka nezbytnými pro jednoduchou komunikaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vyžaduje se aktivní účast a systematická příprava na cvičení, splnění úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, ostatní

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základy výslovnosti
Základní gramatické jevy
Základní slovní zásoba
Závěrečný test