Detail předmětu

Odborná stáž

FSI-0PPZAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na získání zkušeností řešením konkrétního úkolu v průmyslovém podniku. Zadání tématu provádí firma po dohodě s koordinátorem předmětu na ústavu nebo odboru. Student řeší zadaný problém zcela samostatně; postup práce a realizaci zadání konzultuje s odpovědným pracovníkem firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru nebo specializace, seznámí se se způsobem fungování firmy, naučí se komunikačním dovednostem, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci. V řadě případů si doplní také odborné jazykové kompetence.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během bakalářského studia, které se vztahují k zaměření průmyslového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

S ohledem na konkrétní zadání
S ohledem na konkrétní zadání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatně zpracovávaný projekt ve firemním prostředí.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: obhajoba písemně zpracovaných výsledků projektu. Výsledky ve formě zprávy musí být odsouhlaseny jak vedoucím pracovníkem průmyslového podniku, tak koordinátorem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Důraz je kladen na aplikaci poznatků z bakalářského studia v konkrétních podmínkách výrobní praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Projektově orientovaná praxe probíhá dle zvyklostí průmyslového podniku a po dohodě s pověřeným pracovníkem ústavu (koordinátorem spolupráce s podniky).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální; určuje koordinátor spolupráce s podniky po konzultaci s odpovědným pracovníkem podniku.