Detail předmětu

Konstrukční projekt - převody a mechanismy

FSI-YS2Ak. rok: 2020/2021

Předmět poskytne přehled o strojních součástech sloužících k přenosu výkonu a otáčivého pohybu. Jsou probírány zejména převody ozubenými koly. Pozornost je věnována především pochopení jejich funkce a osvojení si metodiky používané při jejich návrhu. Předmět integruje poznatky získané v teoretických předmětech bakalářského studia strojního inženýrství, zejména v materiálových vědách, mechanice a konstruování strojů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Znalost principu, výpočtu a použití převodů ozubenými koly a ohebnými převodovými členy.
- Základní znalost principu a výpočtu hřídelových spojek, brzd a setrvačníků.
- Schopnost tvůrčího využití získaných znalostí při návrhu nových strojů a zařízení.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z předmětů konstruování strojů, mechaniky těles a materiálových věd, které student získá v předcházející části studia na FSI. Znalost konstruování strojních součástí se předpokládá v rozsahu předmětu KONSTRUKČNÍ PROJEKT - STROJNÍ SOUČÁSTI (YS1).

Doporučená nebo povinná literatura

SHIGLEY, Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0. (CS)
BUDYNAS, Richard G. a Keith J. NISBETT. Shigley's mechanical engineering design. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 978-0-07-352928-8 (EN)
NORTON, Robert L. Machine design: An integrated approach. 4th ed. Boston: Prentice Hall, 2010. ISBN 01-361-2370-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna tvůrčí prací na cvičeních.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná účast ve cvičeních, odevzdání vypracovaného projektu a úspěšné absolvování testu z látky probrané na přednáškách a cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o strojních součástech sloužících k přenosu výkonu a otáčivého pohybu. Důraz je kladen na převody ozubenými koly. Pozornost je věnována především pochopení jejich funkce a osvojení si metodiky používané při jejich návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná (tolerují se max. dvě omluvené absence za semestr). Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Druhy ozubených převodů a jejich názvosloví.
- Základy teorie čelního ozubení. Výroba a normalizace ozubení.
- Čelní ozubená soukolí s přímými a šikmými zuby.
- Poruchy ozubených kol. Pevnostní výpočet čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby.
- Mazání ozubených převodů.
- Kuželová ozubená soukolí.
- Šneková soukolí.
- Řemenové převody.
- Řetězové převody.
- Lanové převody. Třecí převody.
- Hřídelové spojky a brzdy.
- Setrvačníky.
- Shrnutí probírané látky.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konstrukce převodového motoru.