Detail předmětu

Počítačové modelování - Alias Design

FSI-YPAAk. rok: 2020/2021

Studenti uplatní své předchozí znalosti modelování v Rhinoceros 3D a rozšíří je o techniky CAS (computer aided styling). Na příkladu z praxe se studenti seznámí s postupy stavby kvalitního plošného modelu odpovídajícímu požadavkům automobilového průmyslu.


Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou ovládat základní principy práce s tvorbou pohledových ploch uplatnitelné zejména v automobilovém průmyslu v oblasti class A modelování. Získané zkušenosti mohou studenti využít při řešení diplomové práce, nebo při zakázkách pro automobilový průmysl.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti CAD systémů (Rhinoceros 3D) a znalosti klasické nebo digitální kresby.

Doporučená nebo povinná literatura

Sham Tickoo. Learning Autodesk Alias Design 2016, 5th Edition. 726 pages. CADCIM Technologies (August 11, 2015). ISBN-10: 194268911X (EN)
TICKOO S., Learning Autodesk Alias Design 2010, CADCIM Technologies, ISBN: 1932709762 (EN)
Kuang-Hua Chang. Product Design Modeling using CAD/CAE: The Computer Aided Engineering Design Series. Series: Computer Aided Engineering Design Hardcover: 438 pages. Academic Press; 1 edition (February 21, 2014). ISBN-10: 0123985137 (EN)
GERHILD T.L., Autodesk Alias Surface, Polic, 2012, ISBN: 6201671110 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Během semestru je zpracováván jeden až dva úkoly. Klíčové postupy a řešení jsou krok po kroku názorně předvedeny během výuky za současné samostatné práce každého studenta. Ve výuce je uplatňována metoda "learning by doing".

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení základů CAS (computer aided styling), pokročilého plošného modelování a základů class-A modelování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Student je povinen být přítomen v rozvrhem stanovené době v počítačové laboratoři a pracovat na úkolech a vyčkat konzultace. Jako omluva nepřítomnosti se uznávají pouze důvody obdobné důvodům podle zákoníku práce, např. nemoc. Neomluvená absence může být příčinou neudělení zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s modelovacím prostředím Autodesk Alias, filosofie práce, založení nového projektu, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory a objekty, marking menu, stage, variant lister.
2. 2D prvky - křivky, jejich vytváření, třídy křivek, nástroje span body, blend, align, transform CV, křivostní analýza, tvorba 2D grafiky na základě podkladové skici.
3. Plochy – tvorba plochy z křivek, funkce draft, skin, transform CV u ploch, align ploch, analýzy křivosti ploch, highlight, kontrola kvality napojení ploch.
4. Topologie povrchu – segmentování, jak vzniká, ořezaná a neořezaná plocha, ostrý model, jednoduché blend přechody, rádius, chord.
5. Typické řešení segmentace – systém skladby stříhaných a nestříhaných ploch, přechod z ostrého modelu na model s blend přechody a rádiusy.
6. Typické řešení segmentace – příklady řešení: souběh rádiusů, kufrový roh.
7. Typické řešení segmentace – příklady řešení: Y souběh ploch, vrchlík rotační plochy.
8. - 12. Práce na zadaném úkolu pro komplexní procvičení získaných dovedností. Studenti samostatně pracují na modifikaci nebo dokončení zadaných podkladových dat. Jedná se například o části exteriéru automobilu: víčko nádrže, zadní krytka ostřikovače, střecha s přechody na čelní a zadní sklo
apod.
13. Závěrečný test znalostí plošného modelování a používání Autodesk Alias nebo odevzdání 3D modelů k hodnocení.