Detail předmětu

Základy energetiky I

FSI-LZ1Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje s aplikací základních fyzikálních zákonů, především z hydromechaniky a termomechaniky při návrhu a využití energetických strojů a zařízení. Při aplikaci těchto zákonů je sledováno konstrukční a projekční řešení zařízení a jejich materiálová a technologická náročnost. Předmět je rovněž zaměřen na začlenění zařízení do energetických systémů a jeho řízení v závislosti na zatěžovacích a dalších podmínkách. Významnou částí je též ekonomická problematika a ovlivňování životního prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Ukázat studentům jaká opatření je třeba přijmout, aby bylo možno realizovat fyzikální záměry v reálném energetickém stroji.

Prerekvizity

Znalosti fyziky a termomechaniky na úrovni 2. ročníku TU.

Doporučená nebo povinná literatura

Zbyněk Ibler, Technický průvodce energetika 1. díl,ISBN: 80-7300-026-1, Praha, 2002
Doc.Pavelek,CSc. Termomechanika - skripta VUT, 2003
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-7351-6, NEWNES, 2001

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Účast na cvičení je poviná. Participation in the exercise is mandatory.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška probíhá formou písemného testu. Každá správná odpověď je hodnocena +1 bod a nesprávná odpověď -1 bod. Při nezodpovězení otázky není udělen žádný bod. Student pro úspěšné absolvování zkoušky musí dosáhnout minimálně 50% z maximálně dosažitelných kladných bodů.

Zápočet bude udělen na základě testu konaného v průběhu semestru a splnění podmínek účasti.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Znalosti o inženýrském využívání fyzikálních zákonů pro konstrukci, projekci a využití velké skupiny strojů a zařízení. Znalost prostředků k co nejlepšímu dosažení cílů, které vyplývají z uživatelské a ekonomické potřeby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápis účasti studenta na cvičeních do prezenční listiny, nahrazení zameškané výuky po individuální dohodě s vyučujícím.
Test probraného učiva v 7.cvičení-podmínka udělení zápočtu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Energetické zdroje a transformační technologie.
2. Fosilní paliva tuhá.
3. Paliva kapalná a plynná
4. Elektroenergetika v ČR: Diagram zatížení energetických systémů, energetické bilance.
5. Parní tepelné oběhy I.
6. Parní tepelné oběhy II.
7. Využití jaderné energie a parní oběhy jaderných elektráren.
8. Spalovací turbíny.
9. Teplárenství, kogenerace.
10. Nepřímé oběhy.
11. Základy sdílení tepla v energetických centrálách
12. Sdílení tepla vedením.Sdílení tepla konvekcí a zářením.
13. Technologie pro snižování ekologické zátěže energetických centrál

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza vybraných matematických vztahů a postupů.
2. Aplikace prvního zákona termodynamiky pro uzavřený systém.
3. Aplikace prvního zákona termodynamiky pro otevřený systém.
4. Základní výpočty s entropií.
5. Práce s parními tabulkami a diagramy.
6. Výpočet vlastností plynných směsí.
7. Výpočet isobarické, isochorické a isotermické změny stavu.
8. Výpočet adiabatické vratné i nevratné změny stavu.
9. Výpočet plynových tepelných oběhů.
10. Výpočet parního oběhu.
11. Výpočet nepřímých oběhů.
12. Výpočet součinitele prostupu tepla.
13. Výpočty výměníků tepla.

eLearning