Detail předmětu

Projektování a ekonomika

FSI-LPEAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na teoretické základy oboru získané v předmětech zdroje a přeměna energie, spalovací zařízení a výměníky tepla, kotle, tepelné turbiny, palivové hospodářství a jaderná energetika. Zaměřuje se na plánování a projektování energetických výroben, rozvodů a spotřeb energií. Zahrnuje optimalizační výpočty tep. schemat a dílčích komponent tep. a jad. centrál.
Detailně rozebírá problematiku ekonomiky v energetice, finanční toky, náklady, investice, možnost financování, leasing, příklady energetických auditů atp.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Umožnuje absolventům zpracovávat projektovou dokumentaci v energetice
včetně optimalizačních tepelných a ekonomických výpočtů.

Prerekvizity

Znalosti ze zdrojů energie, tepelných turbin a kotlů

Doporučená nebo povinná literatura

Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny,SNTL Praha 1987
Krbek,Polesný,Fiedler: Strojní zařízení tepelných centrál, skripta VUT 1999
Kousal: Spalovací turbiny,SNTL Praha 1980
Fiedler:Parní turbiny,skripta VUT,2004
Boyce: Gas Turbine Engineering Handbook,Gulf Publishing,1995
Leyzerovich:Large Power Steam Turbines, Pennwell Books,USA 2003
Škopek: Parní turbina, ZČU Plzeň 2007
Horlock, J.H.:Advanced Gas Turbine Cycles. Prgamon Publishing, London 2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet: aktivní účast na cvičeních,
odevzdání vypracovaného projektu dle zadání ve stanoveném termínu
Požadavky pro zkoušku: písemná část formou jednoduchých otázek a příkladů,
ústní formou diskuse k zadanému tématu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s problematikou projektování energetických celků,
jejich důležitými uzly a ekonomickými aspekty návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

cvičení-splnění zadaných individuálních příkladů
přednášky nepovinné

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.úvod do projektování,průběh projektů v energetice
2.zákl. pojmy-elektrizační soustava,bilance výroby
elektřiny,diagramy,návrh velikosti jednotky,krytí špiček
3.ekonomika v energetice, základní pojmy,příjmy, výdaje, tržby,
zisk,leasing,úroky,dotace
4.ekonomické ukazatele ,návratnost,CF, DCF
5.pracovní okruhy tep. centrál-kondenzační elektrárna
6.elektrárna s plynovou turbinou,paroplynová el. ,parametry
7.teplárna , úspora tepla při kogeneraci,typy:parní ,plynová
turbina,spalovací motor
8.zásobování teplem-potřeba tepla, diagramy,dimenzování velikosti
zdrojů,tepelné sítě, akumulace
9.plánování výstavby, dispoziční řešení,strojovna, kotelna, pomocná
zařízení

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.úvod do cvičení . Příprava individuálních zadání2.-6.výpočet tepelného schematu dle zadání7.kontrolní cvičení-předložení dílčích výsledků8.-10-12.ekonomické zpracování projektu13.zápočet

eLearning