Detail předmětu

Dopravní technika silniční

FSI-JDT-AAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s poznatky z oblasti silniční dopravní techniky. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční i provozní.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti z oblasti konstrukce a provozu silničních vozidel a spalovacích motorů.

Prerekvizity

Maticový počet, diferenciální a integrální počet, diferenciální rovnice. Technická mechanika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost. Technická termodynamika.

Doporučená nebo povinná literatura

Stone, R.: Introduction to Internal Combustion Engines. ISBN 0-333-74013-0 (EN)
BOSCH: Automotive Terminology. ISBN 0-7680-0338-5
Goodsell, D.: Dictionary of Automotive Engineering. SAE ISBN 1-56091-683-4
BOSCH: Diesel-Engine Management. ISBN 1-86058-435-7 (EN)
http://www.ite.fme.vutbr.cz/opory/autTech.php?jazyk=cz
BOSCH: Gasoline-Engine Management. ISBN 1-86058-434-9 (EN)
BOSCH:Automotive Electrics, Automotive Electronics. ISBN 1-86058-436-5 (EN)
REIMPELL,J., STOLL,H., EDWARD,A. Engineering Principles: the Automotive Chassis. Arnold, London, 1996. ISBN 0-340-61443-9 (EN)
Gasoline engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-658-03963-9. (EN)
Diesel engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-658-03980-6. (EN)
Automotive mechatronics: automotive networking, driving stability systems, electronics. New York: Springer, 2014. ISBN 978-3-658-03974-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách a osvojení problematiky prostřednictvím prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu).
3. Výsledek ústní části zkoušky.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout všeobecné vědomosti nezbytné pro úspěšnou teoretickou, experimentální i praktickou inženýrskou činnost oblasti silniční dopravní techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky na silniční vozidla. Dynamika vozidel.
2. Směrová dynamika vozidel.
3. Spalovací motory. Pístové spalovací motory.
4. Přeplňování spalovacích motorů. Hnací ústrojí spalovacích motorů.
5. Konstrukce spalovacích motorů, hlavní součásti.
6. Chlazení spalovacích motorů. Palivové a vzduchové filtry. Plnicí dmychadla. Výfukové systémy.
7. Řízení zážehových motorů. Tvorba směsi. Vstřikování paliva.
8. Emise zážehových motorů.
9. Řízení vznětových motorů. Vstřikovací čerpadla. Systém common rail.
10. Emise vznětových motorů, tvorba směsi, spalování. Startéry.
11. Hnací ústrojí vozidel.
12. Odpružení vozidel.
13. Brzdové systémy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dynamika vozidel, směrová dynamika vozidel.
2. - 3. Spalovací motory. Pístové spalovací motory.
4. - 5. Přeplňování spalovacích motorů, hnací ústrojí spalovacích motorů.
6. - 7. Konstrukce spalovacích motorů, chlazení spalovacích motorů. Palivové a vzduchové filtry. Plnicí dmychadla. Výfukové systémy.
8. - 9. Řízení zážehových motorů. Tvorba směsi. Vstřikování paliva. Emise zážehových motorů.
10. - 11. Řízení vznětových motorů. Vstřikovací čerpadla. Systém common rail. Emise vznětových motorů, tvorba směsi, spalování.
12. - 13. Hnací ústrojí vozidel, odpružení vozidel, brzdové systémy

eLearning