Detail předmětu

Mikroekonomie

FSI-HMIAk. rok: 2020/2021

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

GUJARATI, Damoder N. Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education, 2009. (EN)
KEŘKOVSKÝ, M.; LUŇÁČEK, J. Úvod do mikroekonomie (s využitím prvků distančního studia). Praha: C. H. Beck, 2012. 216 s. ISBN: 978-80-7179-365- 6. (CS)
HINDLS, Richard, et al. Statistika pro ekonomy. Professional publishing, 2007.
LUŇÁČEK, J. Ekonomie v řízení strojírenské výroby. Ekonomie v řízení strojírenské výroby. 1. Brno: MSD spol. s r.o., 2009. s. 1-199. ISBN: 978-80-7392-107- 1. (CS)
MYERSON, Roger B. Game theory. Harvard university press, 2013. (EN)
WEBSTER, Thomas J. Managerial Economics: Tools for Analyzing Business Strategy. 2014. (EN)
GANS, Joshua, et al. Principles of economics. Cengage Learning, 2011. (EN)
FRANK, Robert H.; GLASS, Amy Jocelyn. Microeconomics and behavior. New York: McGraw-Hill, 1991. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 50% bodů z testu. Body budou udělovány za písemný test, obsahující početní příklady a uzavřené otázky.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná, v případě nerozhodného výsledku ústní.
Písemná část zkoušky max. 100 bodů ( 5 příkladů, resp. otevřených teoretických otázek).

Výsledek je dán počtem dosažených bodů ze závěrečné písemné zkoušky..

Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Schopnost analyzovat reálné jevy z mikroekonomického prostředí a při ná vrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních i přednáškách je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
Ekonomické zákonitosti, přehed dějin ekonomických teorií
Trh zboží a služeb
Rovnováha firmy
Trh výrobních faktorů
Rovnováha spotřebitele
Trhy výrobních faktorů

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň cvičení je následující:
Informace o organizaci cvičení, požadavky k zápočtu. Úvod do mikroekonomie. Trh, typy trhů, tržní subjekty a tržní mechanismus.
Vzácnost ekonomických zdrojů a problém jejich alokace. Výrobní faktory. Použití grafů v mikroekonomii. Hranice produkčních možností.
Tržní rovnováha a efektivnost
Chování výrobce - náklady a nabídka
Nedokonale konkurenční trhy trhy
Chování spotřebitele
Trhy výrobních faktorů, trhy práce a trh kapitálu
Udělení zápočtů

eLearning