Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-SSZ)

FSI-FDSAk. rok: 2020/2021

Konstrukční návrh a výpočet strojů, případně jejich konstrukčních podskupin zaměřených na konkrétní konstrukční obor, ve kterém bude student zpracovávat závěrečný projekt.
Koordinátor předmětu :
Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. - Ústav dopravní techniky
Vedoucí projektů na jednotlivých ústavech:
Ústav konstruování - Dr. Ing. Jiří Venclík
Ústav dopravní techniky - Ing. Jiří Špička, CSc.
Ústav výr. strojů a prům. robotů - Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc.

Výsledky učení předmětu

Osvojení návyků a dovedností konstruktéra, který na základě zadání
zpracovává úplnou technickou dokumentaci stroje, resp. jeho
konstrukčního uzlu.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, základů částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Svoboda P., Brandejs J., Prokeš F. -- Základy konstruování -- akad.nakl.CERM Brno, .2003, ISBN 80-7204-306-4
SHIGLEY, Joseph E., Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS. Konstruování strojních součástí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-2629-0. (CS)
Leinveber J., Vávra P. -- STROJNICKÉ TABULKY -- Vyd. ALBRA - pedagogické nakladatelství, r.2003, ISBN 80-86490-74-2
Svoboda P., Brandejs J., Prokeš F. -- Základy konstruování -- akad.nakl.CERM Brno, 2003, ISBN 80-7204-306-4
Firemní literatura dle zadání vedoucího práce
Leinveber J., Vávra P. -- STROJNICKÉ TABULKY -- Vyd. ALBRA - pedagogické nakladatelství, r.2003, ISBN 80-86490-74-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování projektu v zadaném rozsahu. Hodnocena je aktivní účast v průběhu semestru a rovnoměrnost práce (0 až 25 bodů) a dále kvalita zpracovaného projektu (0 až 75 bodů). Z dosaženého součtu vychází klasifikace dle studijního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je procvičení a ověření schopnosti studenta aplikovat teoretické
poznatky ze studovaného oboru při řešení konkrétního konstrukčního úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. až 12. Konzultace a průběžná kontrola jednotlivých fází zpracování závěrečného projektu
13. Prezentace výsledků dosažených při řešení závěrečného projektu

eLearning