Detail předmětu

Business English

FEKT-MPA-JA4Ak. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech.

Předmět se zaměřuje na rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby studentů a rozvíjí gramatické struktury odborného jazyka. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností, ale také schopnost aktivně využívat nabyté znalosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: (1) orientovat se v anglické ekonomické terminologii vztahující se k probraným tématům, (2) porozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu, (3) hovořit o probraných ekonomických tématech, (4) aplikovat získanou odbornou slovní zásobu v praxi, např. při simulaci obchodních jednání nebo v obchodní korespondenci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvování předmětu Praktická angličtina 2. Studenti jsou schopni: - používat gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětů, na něž navazuje, - aplikovat znalosti formálního i neformálního stylu v písemném projevu, - použít různé jazykové prostředky k popisu osob a míst, - vyjmenovat a popsat různé volnočasové aktivity a sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších souvislostech, - charakterizovat různá zaměstnání, - komunikovat v situacích spojených s cestováním, - diskutovat o problémech turistického průmyslu, - vyjádřit svůj názor na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média, - popsat v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl, - vyjmenovat různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlit souvislosti.

Doporučená nebo povinná literatura

TRAPPE, T., TULLIS, G. Intelligent Business Upper-Intermediate Coursebook. Pearson Education Limited 2006. (EN)
JOHNSON, C., BARRALL, I. Intelligent Business Upper Intermediate Skills Book. Pearson Education Limited 2006. (EN)
PILE, L. Intelligent Business Upper Intermediate Workbook. Pearson Education Limited 2006. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se skládá ze zápočtového testu a zkoušky.
Zápočet - studenti musí složit písemný zápočtový test z probraného učiva. Maximální počet bodů v testu je 40, minimální 24.
Zkouška - sestává ze dvou částí – z poslechu a odborného textu. Za každou část zkoušky může student obdržet max. 30 bodů. Do zkoušky se započítávají i body získané v testu. Maximální počet bodů za zkoušku je 100.

Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v průběhu semestru a na základní literatuře.
Úspěšné složení zápočtového testu je podmínkou pro registraci ke zkoušce.
Zápočet lze opakovat pouze jednou.
Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Strategická spojení - Opakování mluvnických časů. Akvizice, fúze. Budování pracovních vztahů.
2. Projekty - Členy. Synonyma. Ustálená slovní spojení. Stanovení cílů. Dodržování termínů.
3. Týmová práce - Způsobová slovesa. Frázová slovesa. Ustálená slovní spojení. Budování týmu. Výměna informací.
4. Informace a informační technologie - Druhy vět tázacích. Synonyma. Kladení vhodných otázek.
5. Technologie, technologický pokrok - Věty vztažné. Složená podstatná jména. Briefing.
6. Reklama - Gerundium a infinitiv. Ustálená slovní spojení. Vyprávění.
7. Právo - Rod trpný. Synonyma. Ustálená slovní spojení. Vyjednávání.
8. Značky a značkové zboží - Přídavná jména a příslovce. Synonyma. Komunikace v pracovním prostřední. Interpersonální vztahy.

Cíl

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině. Studenti se seznámí s prostředky odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech, což představuje: aktivování gramatických struktur typických pro odborný jazyk, rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby, aplikaci zásad cizojazyčné korespondence.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Je požadována aktivní 75% účast ve vyučování a průběžné plnění zadaných úkolů. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, libovolný ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor