Detail předmětu

Právo v městském inženýrství

FAST-MZ002Ak. rok: 2020/2021

Stavební právo z hlediska veřejnoprávního i soukromoprávního, přehled veřejného stavebního práva, úvod do stavebního práva soukromého, typy smluv používané ve stavebnictví, problematika věcných práv a věcných práv k cizím věcem, katastr nemovitostí.
Vodní hospodářství, zákon o vodách, účel, základní pojmy, nakládání s vodami, ochrana vod, ochrana před povodněmi, vodní toky, vodohospodářská díla, podzemní vody, povolení, souhlasy, úplaty, státní správa.
Prováděcí předpisy k zákonům.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Základní znalosti vodohospodářské legislativy a stavebněprávních předpisů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, prameny právní úpravy, vztah veřejného a soukromého práva.
2. Stavební právo veřejné, stavební zákon a prováděcí právní předpisy.
3. Stavební právo soukromé, typy smluv používaných ve stavebnictví.
4. Věcná práva - držba, vlastnictví, spoluvlastnictví.
5. Věcná práva - právo stavby, věcná břemena.
6. Katastr nemovitostí.
7. Koncepce vodohospodářské politiky MZ ČR.
8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1998/83/ES a 2000/60/ES.
9. Zákon o vodách, účel zákona, základní pojmy, nakládání s vodami.
10. Stav povrchových a podzemních vod, plánování v oblasti vod.
11. Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, havárie, ochrana před povodněmi a povodňové orgány.
12. Vodní toky, vodní díla, poplatky.
13. Zákon o vodovodech a kanalizacích.

Cíl

Seznámení se s významem a posláním státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu.
Základní znalosti z oblasti vodohospodářské politiky, vlastnických vztahů s ohledem na platnou legislativu EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor