Detail předmětu

Počítačová aplikace stavební fyziky

FAST-AH053Ak. rok: 2020/2021

Programového vybavení pro oblast stavební fyziky se ve velké míře využívá při návrhu a posuzování stavebních konstrukcí za účelem dodržení závazných požadavků platné legislativy. Jedná se zejména o navrhování konstrukcí z hlediska tepelně technických, o ověřování tepelné pohody prostředí budov, o optimalizaci výběru konstrukcí včetně otvorových výplní z hlediska akustiky a denního osvětlení. Další oblastí je zajištění nízké provozní energetické náročnosti budov. Znalost a schopnost použití příslušných programů v oblasti stavební fyziky umožní optimální výběr materiálů a návrh konstrukcí budov.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Po obsovování předmětu bude student ovládat software pro posuzování
stavebních konstrukcí a objektů z tepelně technického hlediska a
bude bude umět posuzovat vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost
obalových konstrukcí.

Prerekvizity

Pro efektivní výuku se předpokládají dobré teoretické vědomosti z oblasti stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení budov. Předpokládá se i znalost základního názvosloví a veličin užívaných ve stavební fyzice.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Přehled základních veličin z oblasti stavební tepelné techniky a okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty
3.-4. Hodnocení stavebních konstrukcí z pohledu stavební tepelné techniky v ustáleném teplotním stavu při uvažování jednorozměrného šíření tepla.
5.-6. Modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí při uvažování dvojrozměrného vedení tepla.
7. Modelování a hodnocení větraných vzduchových vrstev.
8. Výpočet a hodnocení tepelné stability místností v letním a zimním období.
9.-10. Výpočet a hodnocení průměrného součinitele prostupu tepla, klasifikace prostupu tepla obálkou budovy.
11. Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí.
12. Průkaz energetické náročnosti budovy.
13. Výpočet a hodnocení činitele denního osvětlenosti.

Cíl

Cílem předmětu je návrh stavebních konstrukcí tak, aby bylo bylo vyloučeno riziko vzniku tepelně technických závad a aby konstrukce splnily požadavky vyhlášky č. 268/2009 a normy ČSN 73 0540-2:2002. Dalším cílem je návrh dělících konstrukcí s ohledem na požadavky vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Nedílnou součástí předmětu je návrh otvorových výplní pro zajištění požadované světelné pohody, denního osvětlení a proslunění budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor