Detail předmětu

Veřejné stavební investice

FAST-TV06Ak. rok: 2020/2021

Těžištěm kursu je metodický návrh možností zpracování feasibility study (podnikatelského záměru) pro veřejné zakázky. Feasibility study je zasazena do širšího společenského rámce, opírá se jednak o strategii rozvoje měst a obcí, územní plány, trh práce atd., dále o možnosti získání investičních prostředků z domácích í zahraničních zdrojů (EU)- strukturální fondy a vyhodnocení efektivnosti veřejné investice, dosažení jejich technicko-ekonomických parametrů a splnění stanovených cílů, to vše s ohledem na specifika hospodaření obcí.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost pro zpracování studie proveditelnosti a eCBA veřejného stavebního projektu.

Prerekvizity

Znalosti při zpracování podnikatelských záměrů v soukromém sektoru.

Doporučená nebo povinná literatura

JACSON, Peter McLeod a BROWN, Charles Victor: Public sector economics. Michigan univerzity: Blackwell, 1999. ISBN 0631141219, 9780631141211. (EN)
KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002. ISBN 80-214-2089-8. (CS)
JACSON, Peter McLeod a BROWN, Charles Victor: Ekonomie veřejného sektoru. Praha: EUROLEX BOHEMIA – edice ekonomie, 2003. ISBN 80-86432-09-2. (CS)
OCHRANA, František; PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš a kolektiv: Veřejný sektor a veřejné finance - Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. GRADA Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3228-2. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Veřejný a soukromý sektor (Paretovo optimum, pohled na efektivnost)
2. Ekonomické pojmy používané ve veřejných projektech (užitek, příjmy, výnosy, náklady, výdaje, efektivnost …)
3. Základní metody ekonomického hodnocení veřejných projektů
4.–5. Analýza nákladů a užitků (CBA)
6. Časová hodnota peněz, ukazatele ekonomické efektivnosti (NPV, IRR, FRR, ERR, B/C …)
7. Rizika a nejistoty (inflační očekávání, stavy světa)
8. Analýza citlivosti a pravděpodobnosti
9. Finanční zdroje pro veřejné investování (domácí – veřejné rozpočty, cizí – dotační zahraniční zdroje, instituce)
10. Zadávání veřejných zakázek – zákon č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel
11.-12. Veřejná obchodní soutěž
13. Hodnocení veřejných zakázek. Výběr nejvýhodnější nabídky (nabídková cena, ekonomická vhodnost)

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro samostatné zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu financovaného z veřejných zdrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor