Detail předmětu

Regionální ekonomie a politika

FAST-TG09Ak. rok: 2020/2021

Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí. Absolvování předmětu vytváří dobrá východiska pro pochopení struktury a obsahu regionálních politik.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

MOLDÁN, B., BRANIŠ, M.: Globální problémy životního prostředí. Portál, Praha 2003
ŽÍTEK VLADIMÍR: Regionální ekonomie a politika I.. Brno : Masarykova univerzita 2002

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.

Cíl

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace. Po jeho absolvování budou schopni vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, setkají se s teorií polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace a sami budou schopni zhodnotit její praktický význam. Dále budou umět definovat pojem region, proniknou do problematiky regionalizace území, získají nadhled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnostech ovlivnění meziregionálních nerovností. V neposlední řadě proniknou do problematiky regionální politiky ČR, pochopí návaznost české regionální politiky na evropskou. Seznámí se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor