Detail předmětu

Historie a filozofie techniky

FAST-TY51Ak. rok: 2020/2021

Antika a starověk, filozofie a věda, filozofické myšlení, pojmy, dějiny filozofie, osobnosti ve filozofii, přehled filozofie, filozofické směry, význam filozofického přemýšlení o světě, etika a filozofie, přínos filozofie, podstata filozofie, středověké myšlení, renesanční obrat, racionalismus a věda, novověká filozofie, kapitalismus a technika, průmyslová revoluce, technické vynálezy, vědeckotechnická revoluce, moderní sociální a technický svět, perspektivy do budoucna.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Souvislosti historického, filozofického a technického vývoje lidské civilizace. Orientace v základních myšlenkových směrech minulosti i současnosti.

Prerekvizity

Obecné znalosti světových dějin (na středoškolské úrovni, základní přehled o významných meznících ve vývoji lidstva), obecný přehled o dějinách filozofie (významné směry a představitelé), znalost základních kulturních předělů v historii (s návazností na znalosti z oblasti dějin stavitelství a architektury), význam průmyslové a vědeckotechnické revoluce, základní periodizace dějin.

Doporučená nebo povinná literatura

NEČAS, C., ZWETTLER, O.: Dějiny věd a techniky. Praha: SPN, 1997.
STÖRIG, Hans J.: Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7113-236-5.
EFMERTOVÁ, Marcela C. a MARÉS, Antoine: Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002. ISBN 80-86311-04-X.
DEMJANČUK, Nikolaj: Filozofie a vědecké myšlení. Plzeň: ZU, 1992. ISBN 80-86473-19-8.
SOLOMON, R. C.: A Short History of Philosophy. New York: Oxford University Press, 1996.
ODEHNAL, Ivo: Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2002. ISBN 80-7204-230-0.
JANOUŠEK, I.: Věda, technika a kultura. Praha: NTM, 2002.
WESSELY, E., ŠEMINSKÝ, J., ROVŇÁK, M.: Dějiny a vývoj techniky. Košice: TU, 2007.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů.
3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský jako představitel renesanční filozofie.
5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Descartes, Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau. Historie vědy v 16. století.
6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu. Německá filozofie. Historie vědy v 17. století.
7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj. Historie vědy v 18. století.
8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.
10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost.
13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

Cíl

Prohloubení a zlepšení orientace v dějinách lidstva, společnosti, vědy a techniky. Konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor