Detail předmětu

Kulturní hodnoty v historii a současnosti města

FAST-TG52Ak. rok: 2020/2021

V průběhu výuky se studenti seznámí s procesem poznání vzniku a historie města, přetvářením jeho struktur v jednotlivých etapách vývoje a analýzou, kterou je třeba pro vnímání a hodnocení kulturních hodnot provést. Rovněž je třeba analyzovat kulturní hodnoty současné a eliminovat nevhodné vstupy do hodnotných historických i současných struktur. Nástroje pro ochranu historického kulturního dědictví a historických struktur je třeba vhodně používat a nastavit tak, aby se nestaly bariérami v území. Poznatky z aplikace plošné památkové ochrany, současná problematika přestavby stávajících struktur a zásady pro tvorbu architekta v historicky cenném prostředí budou součástí náplně výuky předmětu v závěru semestru.
V průběhu výukového cyklu budou studenti seznámeni se vznikem a vývojem měst na našem území, rozvojem a proměnami městských struktur v jednotlivých slohových obdobích až po současnost. Předmětem výuky bude i plošná ochrana centrálních částí a historicky hodnotných struktur, tak jak je v současnosti v ČR a ve vazbě na mezinárodní dokumenty a úmluvy aplikována. Seminární výuka bude aplikací teoretické části výuky. Bude zaměřena na funkční a prostorovou analýzu městských struktur a stanovení hodnot, významných pro koncepci obnovy a rozvoje území.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Prostorová orientace ve stávajících historických i novodobých strukturách,znalosti pro tvorbu architekta v historicky determinovaném prostředív rozsahu:
- analýza a hodnocení zástavby a veřejných prostor;
- zásady aplikace plošné ochrany historických struktur a prostředí;
- aplikace zásad do ÚAP, ÚP a PD,
- tvorba regulativů a pravidel pro novou tvorbu v historických strukturách.

Prerekvizity

Základní teoretické i praktické poznatky z urbanismu, územního plánování a památkové péče. Znalost platné legislativy územního plánování a památkové péče v ČR.

Doporučená nebo povinná literatura

Hoffmann F.: České město ve středověku. Panorama Praha, 1992. (CS)
Sitte C.: Stavba měst podle uměleckých zásad. ABF+ ART Praha, 1995. (CS)
HALÍK, P., KRATOCHVÍL, P., NOVÝ, O.: Architektura a město. Praha, AV ČR, 1996. (CS)
HORSKÁ, P, MAUR, E., MUSIL, J.: Zrod velkoměsta. PASEKA, 2002. (CS)
KUČA. K,, KUČOVÁ. V,: Principy památkového urbanismu. Praha, SÚPP, 2002. (CS)
KUČA, K., KUČOVÁ, V., KIBIC, K.: Novostavby v památkově chráněných sídlech. Praha, NPÚ, 2004. (CS)
LYNCH, K.,: Obraz města, The Image of the City. Praha, BOVA POLYGON, 2004. (CS)
Gehl J.: Život mezi budovami(Užívání veřejných prostranství). Nadace Partnerství, 2000. (CS)
Hrůza J.: Charty moderního urbanismu. Agora Praha, 2002. (CS)
Hodrová D.: Citlivé město (eseje z myopoetiky). Akropolis Praha, 2006. (CS)
Maier K., Čtyřoký J., Vorel J.: Územní plánování a udržitelný rozvoj. ABF Praha, 2008. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Počáteční stadia urbanizace Evropy a základy městského osídlení na našem území.
2. Zakládání a utváření městských struktur, středověký urbanismus, měšťanský dům a jeho vývoj.
3. Urbanistické a architektonické dědictví středověkého města, prostorová struktura, druhová skladba objektů, sakrální stavby, hradby a opevnění, silueta a obraz města.
4. Renesanční podoba města v evropských podmínkách a na našem území
5. Barokní proměna města, změny městské struktury a urbanistického pojetí, kompozice a přetváření architektonického výrazu.
6. Zásadní změny a rozvoj měst v 19. století.
7. Město a jeho image ve 20. století a v současnosti.
8. Exkurze s presentací etap vývoje města Brna a současného výrazu centrální zóny, městských prostor a kvality městského prostředí.
9. Význam industriálního dědictví pro město, plochy městských brownfields a další problémová území města.
10. Analýza kulturních hodnot v území města, MPR, MPZ, kompoziční a prostorové vazby determinující zásahy do stávajících městských struktur.
11. Ochrana historických měst v ČR, mezinárodní dokumenty ICOMOS, organizace a spolupráce v evropském prostoru.
12. Územní plánování ve vazbě na specifika památkové ochrany území, zásady plošné památkové ochrany.
13. Současné problémy udržitelného rozvoje měst z hlediska ochrany a péče o kulturní hodnoty, budoucnost historického kulturního dědictví českých měst.

Cíl

Cílem výuky předmětu je získat informace umožňující dobrou orientaci v historické i novodobé struktuře města, poskytnout poznatky o prováděných analýzách a hodnocení zástavby z hlediska její historické a umělecké hodnoty, studovat a propojovat pohled architekta - urbanisty s hlavními zásadami pločné ochrany území a památkové péče.
Výsledkem je aplikace zásad ochrany historických struktur a prostředí do nástrojů územního plánování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor