Detail předmětu

Ochrana a organizace povodí

FAST-DS55Ak. rok: 2020/2021

Ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství,zemědělství a lesnictví , teorie erozních procesů, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování erozních a odtokových procesů. Návrh opatření ochrany a organizace povodí a řešení následků soustředěného povrchového odtoku , ochrana vodních zdrojů.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne podrobně teoreticky i prakticky komplexní systém problematiky. Celá výuka je vedena s důrazem na digitální řešení pozemkových úprav s využitím GIS.

Prerekvizity

Hydrologie, hydropedologie, Vodní hospodářství krajiny

Doporučená nebo povinná literatura

FLANAGAN, D.C. a M.A. NEARING: Water erosion prediction project: Hillslope profile and watershed model documentation [online]. USDA 2009
JANEČEK, M. a kol: Ochrana zemědělské půdy před erozí. ČZU Praha, 2012
MORGAN, R.P.C. a NEARING, M.A: Handbook of Erosion Modelling. London: Wiley-Blackwell. 2011
TOY, T.J., FOSTER, G.R. a RENARD, K.G: Soil erosion: processes, prediction, measurement and control.. New York: Wiley 2002

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do problematiky
2.Pojem eroze půdy,druhy eroze,rozšíření eroze,příčiny eroze, následky eroze
3.Faktory ovlivňující erozní procesy,metody pro výpočet erozního smyvu-základní popis a přehled,
4.Univerzální a renovovaná rovnice Wishmeier –Smithova
5.Rozbor erozní účinnosti dešťových srážek.,stanovení K faktoru,rozbor morfologických poměrů /LS faktory/
6.Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu
7.Metoda čísel odtokových křivek CN,
8.Model DeSQ a simulační modely povrchového odtoku WEPP,EUROSEM,AGNSP
9.Komplexní opatření ochrany a organizace povodí
10.Terasování na plošné terénní urovnávky
11. Návaznost ochrany a organizace povodí na ekolog. opatření ÚSES
12.Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO
13.GIS a jeho využití v procesu ochrany a organizace povodí
14. Ochrana a organizace povodí v procesu pozemkových úprav

Cíl

Prohloubení teoretických a praktických znalostí problematiky erozních a odtokových poměrů a transportu splavenin v povodí a komplexního systému protierozní a protipovodňové ochrany v návaznosti na ostatní nástroje krajinného plánování.Důraz je kladen na na digitální řešení návrhu komplexní ochrany povodí s využitím GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor