Detail předmětu

Diplomový seminář I (S-TRS)

FAST-CW06Ak. rok: 2020/2021

V tomto předmětu studenti uplatní na konkrétní stavbě souhrn znalostí z předmětů zaměřených na technologii staveb. Tvůrčím způsobem si osvojí metodiku tvorby, výpočtů a způsobů modelování vybraných dokumentů nezbytných pro realizaci a řízení stavby. Prakticky si ověří využití výpočetní techniky v přípravě a řízení staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím předmětu studenti získají základní pravidla o předvýrobní a výrobní přípravě při navrhování zařízení staveniště, určení bilančních zdrojů při jednotlivých činností výstavby , návrhu zvedacího mechanizmu a způsobu staveništní dopravy.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí. Znalosti z oblasti provádění dílčích stavebních procesů, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury dílčího procesu stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalosti zpracování stavebně technologické studie.

Doporučená nebo povinná literatura

Musil F.: Výrobní příprava stavby. 1997.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenta se základními pravidly předvýrobní, výrobní a provozní přípravy staveb. Stanovit konkrétní úkoly při zpracování variantních studií dané stavby pro zařízení staveniště,včetně stanovení kancelářských, sociálních a skládkových ploch. Nedílnou součástí práce je provedení výpočtu potřeby vody a příkonu elektrické energie zařízení staveniště, určení bilance zdrojů nutných pro jednotlivé činnosti výstavby a navržení zvedacího mechanizmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor