Detail předmětu

Právo v obchodních vztazích

FAST-HV53Ak. rok: 2020/2021

Přehled obchodního zákoníku, jeho zásady. Návaznost obchodního a občanského práva. Základní ustanovení obchodního zákoníku. Podnik a obchodní jmění, obchodní jméno, obchodní tajemství, obchodní rejstřík. Hospodářská soutěž a nekalá soutěž. Obchodní společnosti a družstva, jejich založení, změny a likvidace. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 4 typy družstva. Společníci, základní jmění, společenské smlouvy a zakladatelské listiny. Obchodní závazkové vztahy, srovnání s občanskoprávními závazkovými vztahy. Ustanovení dispozitivní a kogentní. Jednotlivé smluvní typy nominátní uvedené v obchodním zákoníku, jejich praktické tvoření, vzory smluv a jejich použití. Zajištění závazků.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti související s obchodním právem a jejich iterpretace a aplikace v konkrétním podnikatelském prostředí.

Prerekvizity

Předpokládají se obecné znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIDSON, Daniel: Business law principles and cases in the legal environment. Mason, Ohio: Thomson/South-Western/West, 2004. ISBN 0324153635. (EN)
PELIKÁNOVÁ, Irena: Obchodní společnosti. Praha: ASPI, 2006. ISBN 978-80-735-7149-8. (CS)
KOTÁSEK, Josef a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-454-7. (CS)
MAREK, Karel: Smluvní obchodní právo: kontrakty . Brno: Masarykova universita , 2008. ISBN 978-80-201-4619-1. (CS)
BEJČEK, Josef a kol.: Kurs obchodního práva obchodní závazky. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-337-0. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Rozšířit si právní znalosti o poznatky související s podnikateli, podnikáním a úpravou obchodních závazkových vztahů včetně organizačně právních forem kapitálových a osobních společností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor