Detail předmětu

Laboratorní zkoušení stavebních hmot a dílců I

FAST-CJ05Ak. rok: 2020/2021

V předmětu laboratorní zkoušení v zimním semestru se studenti metodicky a odborně připravují na vybraná témata svých prací. Předmět zařazuje úvodní informace a cvičení, ve kterých jsou studenti seznámeni s problematikou provozních podmínek laboratoří ústavu, bezpečností práce, časovými možnostmi experimentálních prací s ohledem na kapacitu výuky. V dalším časovém průběhu každý student pracuje individuálně: zabezpečuje odbornou literaturu a normy zkoušení, podle zaměření práce se seznamuje s technickými parametry laboratorních zařízení a s postupem práce se specielními přístroji.
Po ukončení této teoretické přípravy je možno zahájit experimentální práce podle individuálních zadání. Metodické postupy jsou konsultovány s jednotlivými vedoucími témat prací, stejně jako provádění laboratorních cvičení. Garant a vedení předmětu zabezpečuje koordinaci výukových a laboratorních prací, včetně kontroly způsobilosti laboratorní a přístrojové techniky.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek.

Prerekvizity

Znalosti technologie přípravy zkušebních těles pro jednotlivé typy stavebních materiálů (cementové kompozity, keramika atd.). Metody zkoušení těchto materiálů podle příslušných norem a postupů.

Doporučená nebo povinná literatura

Cikerle P., Ambrosová V., Havlíková D.: Zkoušení stavebních materiálů. Akademické vydavatelství CERM, 1997.
Pume D., Čermák F.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. ARCH, 1997. (CS)
Schmid P.: Základy zkušebnictví. CERM, 2001. 7-12-32698-4. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získat znalosti a dovednosti pro samostatné zpracování experimentální části diplomové práce. Jedná se o zvolení vhodné metodiky, přípravu a úpravu zkušebních těles, navržení a časový plán experimentálních prací, jejich provedení a vyhodnocení výsledků laboratorních zkoušek

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor