Detail předmětu

Ochrana povodí a odvodnění

FAST-0S5Ak. rok: 2020/2021

Historie a vývoj odvodňovacích staveb, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb
Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne podrobné teoretické a praktické seznámeni se s komplexním systémem protierozní a protipovodňové ochrany v povodí a odvodnění, zaměřené na digitální řešení návrhu komplexní ochrany povodí a odvodnění s využitím GIS.

Prerekvizity

Hydrologie, Hydropedologie, vodní hospodářství krajiny

Doporučená nebo povinná literatura

BLAHA, J., KLEMENTOVÁ, E.: Odvodňovacie stavby. ES SVŠT Bratislava
HOLÝ, M. a kol.: Odvodňovací stavby. SNTL Praha 1984
PASÁK, V. a kol.: Ochrana půdy před erozí. SZN Praha 1984
DUMBROVSKÝ, M. a kol.: Doporučený systém protierozní ochrany v rámci procesu pozemk. VÚMOP Praha 1995

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do problematiky
2.Posuzování potřeby odvodnění, Vodní režim zamokřených půd
3.Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání
4.Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží
5.Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů ,dimenzování drenáže
6.Pojem eroze půdy,druhy eroze,rozšíření eroze,příčiny eroze, následky eroze
7.Faktory ovlivňující erozní procesy,metody pro výpočet erozního smyvu-základní popis a přehled, univerzální rovnice Wishmeier –Smithova
8.Rozbor erozní účinnosti dešťových srážek.,stanovení K faktoru,rozbor morfologických poměrů /LS faktory/
9.Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu
10.Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku
11.Návrh opatření ochrany a organizace povodí
12.Technická a biotechnická opatření v povodí -dimenzování
13.Terasování , plošné terénní urovnávky
14.Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO

Cíl

Podrobné teoretické a praktické seznámeni se s komplexním systémem protierozní a protipovodňové ochrany v povodí a odvodnění, zaměřené na digitální řešení návrhu komplexní ochrany povodí a odvodnění s využitím GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor