Detail předmětu

Dynamika

FAST-5D8Ak. rok: 2020/2021

Posuzování stavebních konstrukcí vystavených dynamickým účinkům. Základy teorie kmitání. Vlastní a vynucené kmitání modelu s 1SV. Určováni charakteristik tlumení. Frekvenční analýza. DFT, FFT. Výpočtové spojité modely - podélně a příčně namáhaný prut. Vlastní kmitání. Kmitání tenkých desek Hamiltonův princip Rayleighova metoda. Modely s konečným stupněm volnosti. Aplikace Newtonových zákonů. Lagrangeho rovnice. Diskrétní a spojité modely. Vlastní kmitání soustavy s konečným stupněm. Řešení rozkladem do vlastních tvarů kmitu. Vlastnosti vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu. Rayleighova metoda, Rayleighova-Ritzova metoda. Úvod do řešení úlohy o vlastních hodnotách. Analýza kmitání s využitím MKP. Matice hmotnosti, tlumení a tuhosti prvku a konstrukce. Modální analýza. Přímá integrace pohybových rovnic. Modely tlumení.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Základy vyšší matematiky, úvod do fyziky, teorie stavební mechaniky a základy pružnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

ANSYS 5.6 Theory Reference ANSYS Inc.. Canonsburg, Pa, October 22 1999
Craig, R. R. Jr.: Structural Dynamic. John Wiley & Sons, Inc. 1981
Inman, J. D.: Engineering Vibration. Prentice-Hall Internacional Inc. 1994

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Posuzování stavebních konstrukcí vystavených dynamickým účinkům.
2.Základy teorie kmitání stavebních konstrukcí. Modely s jedním stupněm volnosti.
3.Vlastní kmitání. Odezva modelu s 1SV na speciální typy buzení. Modely tlumení.
4.Měření vlastní frekvence a tlumení. Odezva na obecný případ buzení.
5.Numerický výpočet dynamické odezvy modelu s 1SV. Frekvenční analýza. FFT.
6.Výpočtové spojité modely - ohýbaný prut. Vlastní kmitání. Kmitání desek.
7.Použití Newtonových zákonů. Hamiltonův princip. Rayleighova metoda.
8.Modely s konečným stupněm volnosti. Lagrangeho rovnice.
9.Diskrétní a spojité modely. Vlastní kmitání soustavy s dvěma stupni volnosti.
10.Řešení rozkladem do vlastních tvarů kmitu. Rayleighova metoda.
11.Vlastnosti vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitu. Rayleighova-Ritzova metoda. Úvod do řešení úlohy o vlastních hodnotách.
12.Analýza kmitání s využitím MKP. Matice prvku. Modální analýza.
13.Řešení rozkladem do vlastních tvarů kmitu. Přímá integrace pohybových rovnic.

Cíl

Získat vědomosti z teorie kmitání konstrukcí, osvojit si potřebnou terminologii, seznámit se s alternativami výpočtových modelů vhodných pro dynamickou analýzu konstrukcí, umět aplikovat v současnosti používané výpočtové postupy vhodné pro dynamickou odezvu konstrukcí, získané znalosti a dovednosti mají sloužit jako základ pro praktické navrhování a posouzení dynamicky namáhaných konstrukcí, získané teoretické znalosti slouží k pochopení jednotlivých typů dynamických analýz implementovaných v moderních výpočtových programech na bázi MKP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor