Detail předmětu

Keramika

FAST-0J7Ak. rok: 2020/2021

Cílem studia předmětu je získání znalostí o obecných a teoretických základech výroby keramiky, principech keramických technologických procesů se zvláštním zřetelem na oblast stavební keramiky. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o keramických surovinách, jejich těžbě a zpracování, technologických procesech, které jsou základem výroby keramiky a to od úpravnictví před jednotlivé výrobní fáze až po hotový výrobek. V rámci tohoto předmětu jsou podány základní teoretické poznatky o pevné fázi jak syrového, tak i vypáleného střepu z hlediska jejího vzniku a její stability za různých teplotních podmínek. Zásady pro hodnocení keramických surovin a výrobků včetně jejich užitných vlastností. Orientace v oblasti výroby a použití keramických výrobků.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Obecná znalost základních aspektů technologie výroby keramiky - keramické suroviny a jejich vlastnosti, příprava surovinové směsi, vytváření keramických výrobků jejich sušení a výpal

Prerekvizity

znalosti z oblasti teoretických základů struktury silikátů

Doporučená nebo povinná literatura

Hanykýř, V., Kutzendorfer, J.: Technologie keramiky. SiliS 2000
Hanykýř, V., Kutzendorfer, J.: Technologie keramiky. SiliS 2000
Lach, V.: Keramika. SNTL 1986
Pytlík, P., Sokolář, R.: Stavební keramika. CERM 2002
Lach, V.: Keramika. Laboratorní cvičení. VUT Brno 1989
Valenta, L.: Keramická příručka. Vydavatelství technické literatury 1999

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, silikáty a keramika, definice, charakteristika ker. střepu, rozdělení.
2. Mikrostruktura a stavba keramického střepu.
3. Keramické suroviny - rozdělení, mineralogické složení.
4. Metody zkoumání a stanovování vlastností v keramice. Metody zkoumání mikrostruktury sřepu (DTA, DKTA, RTG, distribuce pórů).
5. Plastické suroviny.
6. Neplastické suroviny - ostřiva, taviva, lehčiva. Nástřepné suroviny.
7. Zpracování a úprava keramických surovin.
8. Vytváření lisováním.
9. Vytváření tažením.
10. Vytváření litím.
11. Dynamika sušení.
12. Statika a technologie sušení.
13. Teoretické základy tvorby mikrostruktury vypáleného střepu - reakce v tuhém stavu, slinování.Reakce při výpalu keramiky. Chování minerálů při zahřívání a vznik nových fází. Pálicí křivka.

Cíl

Teoretické základy tvorby keramického střepu - obecný přehled vlastností keramických surovin, jejich úprava, způsoby vytváření v keramice, sušení, výpal, vlastnosti vypáleného střepu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor