Detail předmětu

Řízení projektů ICT

FP-RPICTAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti řízení projektů zejména v oblasti informačních a znalostních systémů. Předmět rovněž objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět rovněž objasňuje současné trendy a mezinárodní standardy řízení projektů. Zabývá se tím, jak plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti managementu, kvantitativních metod a behaviorálních kompetencí manažera.

Doporučená nebo povinná literatura

DOLEŽAL, J., LACKO, B., MACHÁL, P. Projektový management podle IPMA. 1 vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3.
DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Vyd. 1. Praha : Professional Publishing, 2004. 163 s. ISBN 978-80-86946-17-7.
BARKER, S. Projektové řízení v praxi. 1. vyd. Praha: Grada,2009. ISBN 978-80-247-2838-4.
MCCARTY, J. Softwarové projekty. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1999. 190 s. ISBN 8072261940
SMOLÍKOVÁ, L. Projektové řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN: 978-80-214-5695.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 720 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět obsahuje přednášky a cvičení, studenti dostávají během semestru samostatné týmové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je potřeba zpracovat seminární práci dle zadání.
V případě, že bude možné zkoušet prezenčně:
Zkouška probíhá ústně, studenti jsou zkoušeni z probrané látky a jejich výsledné hodnocení ze cvičení je zde zohledněno.
V případě, že zkouška proběhne distančně:
Zkouška proběhne písemně prostřednictvím MS Teams.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení (definice projektového řízení, specifikace řízení projektů v oblasti IT).
2. Mezinárodní standarty a metodiky projektového řízení( IPMA, PMI, PRINCE2) a možnosti jejich využití v IT.
3. Definice základních pojmů (projekt, vymezení projektu, trojimperativ, vymezení na základě 5 atributů, stanovení cíle projektu s ohledem na IT).
4.Předprojektová, projektová a poprojektová fáze.
5. Předprojektová fáze (analýzy, náměty a jejich vyhodnocení).
6. Metoda logického rámce (princip, přínosy, definice záměru, cíle, kontrolovatelných výstupů, klíčových aktivit, objektivně ověřitelných ukazatelů, způsobu ověření a předpokladů).
7. Projektový manažer a řízení týmu v IT prostředí (vlastnosti a dovednosti projektového manažera v IT, základní charakteristika týmu).
8. Projektová fáze (zaměření na plánování v projektu).
9. Řízení rizik v IT projektech (metody a postupy využívané pro řízení rizik).
10. Projektová fáze (řízení IT projektů, kontrola, motivace a komunikace).
11. Poprojektová fáze (vytvoření znalostní báze projektů).
12. - 13. Agilní metody v projektech (rozdíl mezi standartním projektovým managementem a agilními metodami, principy agilních metod a základní agilní metody).

Cíl

Naučit studenty jak plánovat a řídit projekty tak, aby mohly být dokončeny včas, v potřebné kvalitě a v rámci stanoveného rozpočtu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím na první přednášce a cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning