Detail předmětu

Znalostní management

FP-IzmPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Problematika znalostního managementu je řešena odděleně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami, jako např. s projektovým, inovačním, operačním, stres a time managementem.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
a) Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
b) Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
c) Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
d) Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
e) Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musejí mít základní znalosti z managementu (manažerské funkce), ze strategického řízení (SLEPT analýza, Porterův model, SWOT analýza).

Doporučená nebo povinná literatura

DOSKOČIL, R. a V. KORÁB. Znalostní management, 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4668-7. (CS)
BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, průvodce pro praxi, GRADA Publishing, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1978-8. (CS)
COLLINSON, CH. a G. PARCEL. Knowledge management. 1. vyd. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0760-4. (CS)
MLÁDKOVÁ, L. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-013-3. (CS)
PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Moderní management znalostí. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9. (CS)
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4. (CS)
TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2003 ISBN 80-86419-35-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Požadavky pro udělení zápočtu:
Úspěšné zpracování semestrálních prací ve stanoveném termínu.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná, formou otevřených otázek (max. 20 bodů). V případě potřeby ústní dozkoušení. Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do managementu znalostí
Znalostní management vně organizace
Znalostní management uvnitř organizace
Nástroje a metody znalostního managementu
Integrace znalostního managementu

Cíl

Cílem předmětu je:
a) Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
b) Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
c) Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
d) Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
e) Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vlastní práce studentů na zadaných úkolech je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning