Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-PspPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vymezení cílů, obsahu a metod řešení diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle vedoucího diplomové práce. Journals covering the field of student´s diploma work research. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím závěrečné práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Na základě zadávacího protokolu k diplomové práci a jsou hodnoceny na podle klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod
Cíl a metody diplomové práce
Teoretické poznatky
Analýza stavu
Návrh řešení
Závěr

Cíl

Cílem předmětu je osvojení základních poznatků a nejnovějších teoretických trendů pro řešení diplomových prací a stanovit metody a postup řešení nutné pro dosažení stanovených cílů diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy diplomové práce s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor