Detail předmětu

Nákladové účetnictví

FP-UnuPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti:
- Náklady a výnosy, jejich význam a hlediska členění (zejména druhové, účelové, kalkulační, dle odpovědnosti za vznik, z hlediska potřeb rozhodování)
- řízení po linii výkonů – kalkulace (pojmy, předmět kalkulace a jeho vymezení, přičítání nákladů předmětu kalkulace, kalkulace plných a variabilních nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, kalkulační systém)
- rozpočetnictví a rozpočty, (základní pojmy, hlediska členění rozpočtů, zásady a metody sestavování rozpočtů, behaviorální aspekty rozpočtových prací, dlouhodobé,a krátkodobé rozpočty, rozpočty režijních nákladů, kontroly plnění rozpočtů)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student bude schopen rozpoznat možnosti i omezení jednotlivých způsobů klasifikace nákladů z hlediska jejich vypovídací schopnosti z pohledu manažera s přihlédnutím na specifika podnikatelského subjektu. Uvědomuje si možnost řízení nákladů a rozumí propojení mezi klasifikací nákladů, kalkulacemi a jejich vazbou na rozpočty.
Dovednosti: Na teoretické i praktické úrovni si osvojí znalosti potřebné pro stanovení struktury nákladů v kalkulaci, výběr kalkulační techniky a výběr kalkulačního systému – to vše s ohledem na specifika či možnosti podniku, respektive předmětu podnikání.
Naučí se sestavovat zjednodušené rozpočty dlouhodobé, krátkodobé a rozpočty režijních nákladů včetně způsobů jejich kontroly.
Způsobilosti: Studenti dokáží sestavit kalkulační vzorec s ohledem na specifické potřeby podniku a vhodnou technikou přidělí režijní náklady na kalkulační jednici/množství, umí sestavit zjednodušený dlouhodobý a krátkodobý rozpočet, umí provést kontrolu plnění rozpočtu použitím metod kontroly zvolených s ohledem na specifika podniku.

Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví (principy účtování, základy účtování obecně i na úrovni konkrétních účetních případů, znalost účetních výkazů), obecné znalosti z mikroekonomie (fixní a variabilní náklady) a ekonomiky podniku (vlastní náklady, úplné vlastní náklady výkonu, nákladová cena, tržní cena).

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví v případových studiiích a úlohách – dotisk. Praha, Nakladatelství VŠE, 1997, 136 stran, ISBN 80-7079-990-0.
POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5773-5
HORNGREN, Charles, T. Cost Accounting – A Managerial Emphasis. 14-th.ed. New Jersey, Prentice Hall International, 2011, ISBN-13: 978-0136126638 ISBN-10: 0136126634.
FIBÍROVÁ, Jana a kolektiv: Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2007, 418 stran, ISBN 978-80-7357-299-0, EAN 978807357299. (CS)
ŠOLJAKOVÁ, Libuše a kolektiv: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. 1.vydání. Praha VŠE, Oeconomica, 2011. 230 stran. ISBN 978- 80-245-1752-0.
HANUŠOVÁ, H. .Nákladové účetnictví – metodické listy k předmětu. E´ learning. (CS)
HRADECKÝ, M., J. LANČA a L. ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 80-2472-475-1. (CS)
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2. Rozšířené vydání. Praha, Management Press, 2008, 622 stran, ISBN 978-80-7261-141- 6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtu
- zpracování samostatné písemné práce (písemka) na aplikaci kalkulačních technik .......... 25 %
- zpracování samostatné písemné práce (písemka) na sestavení zjednodušeného krátkodobého rozpočtu (rozpočtovou rozvahu, výsledovku a cash-flow).... 25 %

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má ústní formu.
Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni a mají v IS zapsán zápočet.
Zkouška se skládá z odpovědí na dvě otevřené otázky, které písemně zadává zkoušející studentovi. Student má čas na jejich přípravu, která může mít i písemnou,(nutná je i schopnost praktické aplikace) pak je ústně prezentuje vyučujícímu…….. 50%

Výsledné hodnocení předmětu je součtem hodnocení ze cvičení a zkoušky. Hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS.

Požadavky ke zkoušce:
znalost probrané látky a její aplikace
Forma zkoušky:
- ústní – prověření teoretických znalostí

Výsledná klasifikace POČET BODŮ
Výsledné hodnocení samostatných prací 50
Ústní prověření získaných znalostí 50
CELKEM BODŮ 100
KLASIFIKAČNÍ STUPNICE
STUPEŇ BODOVÉ HODNOCENÍ
A 100-91
B 90-81
C 80-71
D 70-61
E 60 -51
F 50 a méně

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Náklady a výnosy, jejich význam a hlediska členění ( druhové, účelové, kalkulační, dle odpovědnosti za vznik, z hlediska potřeb rozhodování)
2. Řízení po linii výkonů – kalkulace (základní pojmy - kalkulace, metoda kalkulace, kalkulační jednice a kalkulační množství)
3. Předmět kalkulace a jeho vymezení, přičítání nákladů předmětu kalkulace, kalkulace variabilních a úplných nákladů
4. Metody výpočtu nepřímých nákladů na kalkulační jednici.
5. Struktura nákladů v kalkulaci - kalkulační vzorce, kalkulace s přiřazováním nákladů dílčím aktivitám (metoda Activity Based Costing)
6. Uplatnění kalkulace - kalkulační systém (obecné schéma, kalkulační systém v užším a širším pojetí), druhy kalkulací (propočtová, plánová, operativní, výsledná, specifické kalkulace)
7. Rozpočetnictví a rozpočty, (základní pojmy, úkol, význam a kontrola rozpočtů, členění/druhy rozpočtů)
8. Zásady a metody sestavování rozpočtů.
9. Dlouhodobé rozpočty a jejich sestavování
10. Krátkodobé rozpočty a jejich sestavování
11. Rozpočty režijních nákladů a metody jejich sestavování
12. Kontrola plnění rozpočtů
13. Behaviorální aspekty rozpočtových prací

Cíl

Pochopit důležitosti optimální volby hledisek klasifikace nákladů s ohledem na možnost jejich řízení a rozumět propojení mezi klasifikací nákladů, kalkulacemi a jejich vazbou na rozpočetnictví.
Na úrovni teoretické i praktických aplikací osvojení si znalostí potřebných pro stanovení struktury nákladů v kalkulaci, výběr kalkulační techniky a výběr kalkulačního systému – to vše s ohledem na specifika či možnosti podniku, respektive předmětu podnikání.
Získaní teoretických a praktických dovedností nezbytných pro tvorbu a kontrolu dlouhodobých a krátkodobých rozpočtů a rozpočtů režijních nákladů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.Kvalitu zpracování posuzuje pedagog.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor