Detail předmětu

Výzkumné metody v ekonomii

FP-vmeKAk. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámeni cestou přednášek s metodologií výzkumné práce. Studenti si vyberou konkrétní výzkumný problém a v praxi provedou primární šetření. Po zpracování výzkumných výsledků do projektu, tento výzkumný projekt obhájí cestou prezentace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí aplikovat výzkumné metody v praxi a uplatnit je v diplomové práci.

Prerekvizity

Studenti musí znát povést rešerše literatury.

Doporučená nebo povinná literatura

SAUNDERS, M., P. LEWIS a A. THORNHILL. Research methods for business students. 6th ed. Harlow: Pearson, c2012. ISBN 978-0-273-75075-8.
WONNACOTT, T. H. a R. J. WONNACOTT. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-09-0.
SURYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
PAVLICA, K. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4.
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V předmětu budou použity přednášky a cvičení. V přednáškách bude použita klasická prezentace a tzv. "participants centered learning" přístup. Na cvičeních bude použita týmová práce, výzkum v terénu a prezentace výzkumných výsledků.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnocení ve třech částech:
1. Hodnocení písemného projektu výzkumu - podmínka pro udělení zápočtu.
2. Hodnocení e-learningového kurzu k publikování - podmínka pro udělení zápočtu.
3. Vykonání testu - podmínka pro ukončení předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výzkum v ekonomii – vědecké myšlení, výzkumný proces a jeho návrh, časový návrh výzkumu, kritické faktory výzkumného procesu.
2. Stanovení stavu vědeckého poznání, vymezení výzkumných cílů a výzkumných otázek, literární rešerše, zdroje dat a jejich hodnocení.
3. Metody sběru dat v primárním výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní přístup. Metody výzkumné triangulace.
4. Metody sběru sekundárních dat. Panelová data, jejich charakteristika, limity, omezení.
5. Zpracování dat primárního výzkumu a jejich diskuse.
6. Zpracování dat sekundárního výzkumu a diskuse výzkumných výsledků.
7. Zpracování výzkumu do výzkumného projektu a příprava na prezentaci výzkumných výsledků ve vědeckých časopisech.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty aplikovat výzkumné metody v praxi. Druhým cílem je využít provedený výzkum v diplomové práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu semestru bude výuka kontrolována po vykonání výzkumu v praxi a po provedení presentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor